Lomakeosa (engl. Forms Module)

Button - Nappula

<button

[ name= Merkkijono ]

[ value= Merkkijono ]

[ type= submit | reset | button ]

[ disabled= disabled ]

[ accesskey= Pikanäppäin ]

[ tabindex= Sarkainindeksi]

[ onfocus= Komentojono ]

[ onblur= Komentojono ]

>

</button>

Button-määrittelee lomakkeella olevan lähetys-, tyhjennys- tai tavallisen nappulan.

name-ominaisuus määrittelee nappulan nimen, joka siirtyy lomakkeen tietojen mukana tiedot käsittelevälle ohjelmalle.

value-ominaisuus määrittelee nappulan arvon, joka siirtyy lomakkeen tietojen mukana tiedot käsittelevälle ohjelmalle.

type-ominaisuus määrittelee nappulan tyypin. Oletustyyppi on submit.

disabled-ominaisuus poistaa nappulan käytöstä. Nappula näkyy selaimessa, mutta sitä ei voi käyttää mitenkään.

accesskey-ominaisuus määrittelee pikanäppäimen, joka vastaa nappulan painamista. Pikanäppäimenä voi toimia mikä tahansa merkki.


tabindex-ominaisuus määrittelee numeron 0 ja 32767 väliltä, joka kertoo nappulan järjestysnumeron siirryttäessä sarkain-näppäimellä lomakkeen elementtien välillä.


onfocus-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onblur-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Fieldset - Lomakkeen ryhmittely

<fieldset>

</fieldset>

Määrittelee lomakkeen elementtejä sisältävän ryhmän. Ryhmittely helpottaa lomakkeen jakamista pienempiin ja selkeämpiin osasiin. Ryhmittely auttaa erityisesti ääniselainten käyttäjiä. Fieldset-elementin sisällä täytyy olla yksi legend-elementti.

Form - Lomake

<form

action= URI

[ method= get | post ]

[ enctype= Sisältötyyppi ]

[ accept-charset= Merkistöt ]

[ onsubmit= Komentojono ]

[ onreset= Komentojono ]

>

</form>

Form-elementti määrittelee interaktiivisen lomakkeen. Lomake sisältää input-, select-, textarea- ja button-elementtejä. Käyttäjä lähettää lomakkeen tiedot action-ominaisuuden määrittämään osoitteeseen jossa lomakkeen tiedot käsittelee CGI- tai jokin muu ohjelma.

action-ominaisuus määrittelee lomakkeen tiedot käsittelevän ohjelman osoitteen.

method-ominaisuus määrittelee lomakkeen tietojen lähetystavan. Oletusmetodi on get, joka sijoittaa lomakkeen tiedot action-ominaisuuden määrittelemän URLin perään. Toinen vaihtoehto on käyttää post-metodia, joka lähettää tiedot käyttäjältä näkymättömässä muodossa eikä myöskään kärsi urlien pituusrajoituksista, kuten get-metodi.


enctype-ominaisuus määrittelee lomakkeen tietojen tyypin. Kts. Link - Dokumenttien väliset suhteetLink - Dokumenttien väliset suhteet. Oletusarvo on application/x-www-form-urlencoded.


accept-charset-ominaisuus luettelee merkistöt, jotka lomakkeen käsittelevä ohjelma hyväksyy. Kts. Link - Dokumenttien väliset suhteetLink - Dokumenttien väliset suhteet.


onsubmit-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onreset-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Input - Syötekenttä

<input

[ type= text | password | checkbox | radio |

submit | reset | file | hidden | image |

button ]

[ name= Merkkijono ]

[ value= Merkkijono ]

[ checked= checked ]

[ size= Koko ]

[ maxlength= Maksimikoko ]

[ src= Kuvan URI ]

[ alt= Vaihtoehtoteksti kuvalle ]

[ usemap= Kuvakartan URI ]

[ disabled= disabled ]

[ readonly= readonly ]

[ accept= Sisältötyyppi ]

[ accesskey= Pikanäppäin ]

[ tabindex= Sarkainindeksi ]

[ onfocus= Komentojono ]

[ onblur= Komentojono ]

[ onselect= Komentojono ]

[ onchange= Komentojono ]

/>

Input-elementti määrittelee syötekentän.

type-ominaisuus määrittelee syötekentän tyypin. Oletusarvo on text, joka muodostaa yhden rivin tekstisyöttökentän.
name-ominaisuus sisältää syöttökentän nimen.

value-ominaisuus sisältää syöttökentän oletusarvon.


checked-ominaisuus määrittelee Radio- ja checkbox-tyyppisten kenttien yhteydessä kentän oletuksena valituksi.


size-ominaisuus määrittelee tekstisyöttökentän koon


maxlenght-ominaisuus määrittelee maksimimerkkimäärän, joka hyväksytään tekstisyöttökenttään.


src-ominaisuus sisältää Image-tyyppisen nappulan tarvitseman kuvan osoitteen.


alt-ominaisuus määrittelee Image-tyyppisen nappulan kuvalle vaihtoehtotekstin niitä selaajia varten, jotka eivät käytä kuvia.


usemap-ominaisuus sisältää URIn image-tyyppisessä nappulassa käytettävän kuvakartan määrittelyyn.


disabled-ominaisuus poistaa elementin käytöstä mutta ei näkyvistä. Tällaisen elementin tietoja ei lähetetä lomakkeen mukana.


readonly-ominaisuus poistaa elementin käytöstä, mutta elementin tiedot kuitenkin lähetetään lomakkeen mukana.


accept-ominaisuus määrittelee file-tyyppiseen syöttökenttään kelpaavat mediatyypit.


accesskey-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


tabindex-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


onfocus-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onblur-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onselect-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onchange-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Label - Kenttänimiö

<label

[ for= ID ]

[ accesskey= Pikanäppäin ]

[ onfocus= Komentojono ]

[ onblur= Komentojono ]

>

</label>

Label-elementillä yhdistetään nimiö johonkin lomakekontrolliin.

for-ominaisuus sisältää sen lomakekontrollin ID-numeron, johon kyseinen label-elementti liittyy.

accesskey-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


onfocus-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


onblur-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula

Legend - Lomakeryhmän otsake

<legend

[ accesskey= Pikanäppäin ]

>

</legend>

Määrittelee otsikon fieldset-elementillä rajatulle lomake-elementtiryhmälle.

accesskey-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula

Select - Valintalista

<select

[ name= Nimi ]

[ multiple= multiple ]

[ size= Näkyvien vaihtoehtojen lukumäärä ]

[ disabled= disabled ]

[ tabindex= Sarkainindeksi ]

[ onfocus= Komentojono ]

[ onblur= Komentojono ]

[ onchange= Komentojono ]

>

</select>

name-ominaisuus sisältää elementin nimen.

multiple-ominaisuus sallii mahdollisuuden valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.


size-ominaisuus kertoo selaimelle kuinka monta vaihtoehtoa kerrallaan pitäisi käyttäjälle näyttää.


disabled-ominaisuus. Kts. Input - SyötekenttäInput - Syötekenttä


tabindex-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


onfocus-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onblur-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onchange-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Optgroup - Vaihtoehtoryhmä

<optgroup

label = Ryhmäotsikko

[ disabled = disabled ]

>

</optgroup>

Optgroup-elementti määrittelee valintaryhmän select-elementin sisällä olevista option-elementeistä.

label-ominaisuus määrittelee otsikon valitulle vaihtoehtoryhmälle.

disabled-ominaisuus poistaa kyseisen ryhmän käytöstä. Käyttäjä ei voi valita mitään tämän ryhmän sisältämiä vaihtoehtoja.

Option - Vaihtoehto

<option

[ value = Arvo ]

[ selected= selected ]

[ disabled= disabled ]

[ label= Nimiö ]

>

</option>

Option-elementti määrittelee yhden vaihtoehdon select-elementin sisällä.

value-ominaisuus määrittelee elementin arvon tai sisällön.

selected-ominaisuus määrittelee tämän elementin oletuksena valituksi.


disabled-ominaisuus poistaa vaihtoehdon käytöstä.


label-ominaisuus määrittelee nimiön tälle vaihtoehdolle.

Textarea - Monirivinen tekstikenttä

<textarea

[ name= Nimi ]

rows= Rivien lukumäärä ]

cols= Sarakkeiden lukumäärä ]

[ disabled= disabled ]

[ readonly= readonly ]

[ accesskey= Pikanäppäin ]

[ tabindex= Sarkainindeksi ]

[ onfocus= Komentojono ]

[ onblur= Komentojono ]

[ onselect= Komentojono ]

[ onchange= Komentojono ]

>

</textarea>

Textarea-elementti määrittelee monirivisen tekstisyöttöalueen. Textarea-elementin sisältö muodostaa tekstisyöttöalueen oletustekstin.

name-ominaisuus määrittelee elementin nimen.

rows-ominaisuus määrittelee syöttöalueeseen tulevien rivien lukumäärän.


cols-ominaisuus määrittelee syöttöalueeseen tulevien sarakkeiden lukumäärän.


disabled-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


readonly-ominaisuus. Kts. Input - SyötekenttäInput - Syötekenttä


accesskey-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


tabindex-ominaisuus. Kts. Button - NappulaButton - Nappula


onfocus-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onblur-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onselect-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)


onchange-ominaisuus. kts. Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)Tapahtumankäsittelyosa (engl. Intrinsic Events Module)

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/xhtml11/index12.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-11-10 10:32:40
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto