Windows ja graafinen käyttöliittymä

Windows on suunniteltu tekemään tietokoneen käyttö paremmin visuaalisesti hahmotettavaksi. Alkuperäiset komentorivipohjaiset käyttöjärjestelmät, kuten MS-DOS, sisältävät hyvin suuren määrän käskyjä, joiden oikealla hallinnalla saadaan aikaan haluttu lopputulos. Komentojonojen käyttö on tehokkain ja nopein tapa ohjata tietokonetta, mutta tällöin täytyy tietää mitä on tekemässä.

Edellä mainittujen ongelmien pohjalta on aikoinaan lähdetty suunnittelemaan graafista käyttöliittymää, jota voidaan hallita osoitinlaitteella, kuten esimerkiksi hiirellä. Kuvaruudulle piirtyvässä työpöydässä voidaan suorittaa erilaisia operaatioita jatkuvasti näkyvillä olevalla hiiriosoittimella, joka reagoi hiiren liikkeisiin ja painikkeiden painamiseen.

Microsoftin Windows-käyttöliittymät juontavat juurensa 80-luvun loppupuolelta, mutta ensimmäinen suurempaa jalansijaa saanut versio oli vasta Windows 3.1, joka on vuodelta 1992. Microsoft on viimeiset vuodet pyrkinyt eroon MS-DOS-käyttöjärjestelmän päällä ajettavasta käyttöliittymästä. Sen tuloksena nykyiset Windows versiot voidaan jo laskea käyttöjärjestelmiksi.

Tällä hetkellä käytössä olevat Microsoftin Windows -versiot ovat Windows 2000 ja Windows XP. Windows 2000 ja XP Professional pohjautuu NT:n tekniikkaan ja on siten suunnattu työkäyttöön. Kotikäytössä tällä hetkellä yleisin käyttöjärjestelmä lienee edelleen Windows 95/98, mutta konekannan uusiutumisen myötä myös kotikoneiden käyttöjärjestelmäkanta on alkanut päivittymään Windows XP Home Editioniin.

Peruselementit

Seuraavassa käydään läpi yleisiä perusperiaatteita graafisille käyttöliittymille:

Menu(suom. valikko)

Windows-pohjaisten ohjelmien käyttämät komennot on koottu valikoihin, jotka sijaitsevat ikkunoiden yläreunan valikkopalkeissa. Valikot ja komennot on ryhmitelty aihepiireittäin ja niiden toiminnasta on yleensä saatavissa tietoa Help-toiminnolla.

Monissa Windows -ohjelmissa on olemassa myös pikanäppäimiä, joilla valikoiden toimintoja voi suorittaa suoraan. Näppäimien käyttö on kokeneelle käyttäjälle nopeampaa kuin valikoiden selailu hiirellä. Tästä syystä myöhemmin, kappaleessa Hyvä tietää näppäimistä, on kerrottu myös näistä näppäinyhdistelmistä.

Komentojen tarkennus

Windows-järjestelmässä käyttäjien antamia komentoja voidaan tarkentaa. Mikäli käyttäjän antama komento vaatii tarkennusta, avautuu näkyviin erillinen Dialog box(suom. keskusteluikkuna), josta voidaan valita tai johon voidaan syöttää toiminnon suorittamiseen vaadittava tarkennustieto.

Eräs merkkipohjaisten järjestelmien heikkous on tiedostojen polkumääritysten monimutkaisuus suuremmissa hakemistorakenteissa. Windows voi tarvittaessa näyttää hakemistorakenteen tällaisessa keskusteluikkunassa.

Useamman ohjelman ympäristö

Käyttäjä voi suorittaa nykyisissä Windows-järjestelmissä (95, 98, NT, ME, 2000 ja XP) useampaa ohjelmaa yhtäaikaa. Windows tarjoaa siis mahdollisuuden suorittaa ohjelmia moniajolla. Tosin vain yksi sovellus voi olla kerrallaan aktiivinen, mutta muut sovellukset voivat kuitenkin taustalla jatkaa omaa itsenäistä toimintaansa. Käynnistettyjen sovellusten välillä voidaan vaivattomasti siirtyä sovelluksesta toiseen. Sovellusten välistä viestintää auttaa myös yhteinen muistialue, Clipboard(suom. leikepöytä), jonka avulla tietoa voidaan siirtää vaivattomasti saman sovelluksen sisällä tai jopa kokonaan toiseen sovellukseen.

Komentojen suorittamiseen on olemassa useita erilaisia tapoja. Esimerkiksi hiiri, valikko, näppäinyhdistelmä, ponnahdusvalikko tai joku edellisten yhdistelmä. Jokainen käyttäjä voi etsiä oman henkilökohtaisen mieltymyksensä toimintojen suorittamiseksi.

Käyttöympäristöjen yhtenäisyys

Eräs Windowsin käyttöä helpottava tekijä on käyttöympäristön yhtenäisyys. Tämä tarkoittaa käytännössä, että riippumatta käytettävästä sovelluksesta, perustoiminnot toimivat aina samalla tavalla. Esimerkiksi tiedostojen ja ikkunan hallinta on samankaltainen kaikissa sovelluksissa. Perustoimintojen ollessa hallinnassa, voi käyttäjä keskittyä kyseisen ohjelman erityistoimintoihin.

Peruskäsitteitä

Desktop(suom. työpöytä) on nimitys kuvaruudulle piirtyvälle työskentelytilalle. Työpöydällä sijaitsevat pikakuvakkeet, tehtäväpalkki ja sovellusten avaamat ikkunat.

Application(suom. sovellus) on Windowsin alaisuudessa suoritettavissa oleva ohjelma.

Window(suom. ikkuna)on jokaisen käynnistetyn sovelluksen varaama suorakaiteen muotoinen alue työpöydältä.

Icon(suom. ikoni) eli kuvake on pieni kuva, josta voidaan esimerkiksi käynnistää jokin sovellus.

Minimize(suom. minimointi) on toimenpide, jolla sovellusikkuna voidaan pienentää tehtäväpalkkiin työpöydän alareunaan.

Maximize(suom. maksimointi) on toimenpide, jolla sovellusikkuna suurennetaan koko työpöydän kokoiseksi.

Restore(suom. palautus) on toimenpide, jolla sovellusikkuna voidaan aktivoida tehtäväpalkista työpöydälle. Restore-toiminnon avulla voidaan myös pienentää koko työpöydän kokoinen sovellusikkuna sellaiseen kokoon, että sitä voidaan liikuttaa työpöydällä.

Mouse(suom. hiiri) on graafisen käyttöliittymän tärkein syöttölaite. Kädellä liikuteltava laite, jonka liikkeet välittyvät kuvaruudulla näkyvään hiiriosoittimeen.

Mouse pointer(suom. hiiriosoitin) on kuvaruudulla näkyvä osoitin, joka reagoi hiiren liikkeisiin.

Text cursor(suom. tekstiosoitin) on tekstiä syötettäessä kuvaruudulla näkyvä vilkkuva osoitin, joka useimmiten on muodoltaan pystypalkki, alaviiva tai neliö. Kaikki kirjoitettava teksti sijoittuu tekstiosoittimen osoittamaan paikkaan.

Click(suom. painallus) eli klikkaus tarkoittaa toimenpidettä, kun hiiren painiketta painetaan. Nykyiset Windowsin versiot mahdollistavat hiiren kaikkien (vasen, keskimmäinen ja oikea) painikkeiden käytön. Normaalit valinnat tehdään vasemmalla painikkeella.

Double Click(suom. kaksoispainallus) tarkoittaa, että hiiren painiketta painetaan kaksi kertaa peräkkäin riittävän nopeasti. Esimerkiksi sovelluksen käynnistäminen työpöydän kuvakkeesta tapahtuu vasemman painikkeen kaksoispainalluksella.

Drag(suom. raahaus) tarkoittaa, että hiiren painike painetaan alas halutun kohteen yllä ja painiketta alhaalla pitäen siirretään hiirtä liikuttamalla kohde uuteen paikkaan. Raahauksen lopuksi päästetään hiiren painike vapaaksi.

Select(suom. valinta) eli Activate(suom. aktivointi) tarkoittaa esimerkiksi kopioitavaksi halutun tekstin osoittamista muun tekstin joukosta. Valinta tapahtuu joko hiiren avulla valitsemalla haluttu tekstialue aktiiviseksi tai käyttämällä näppäinyhdistelmää Shift + nuolinäppäin.

Työpöydän osat

Graphic1

Kuva: Työpöytä ja sen osat.

Task bar

Graphic2

Kuva: Task bar ja sen osat

Nykyisten Windows-käyttöjärjestelmien työpöydät ovat miltei samanlaisia pieniä eroavaisuuksia lukuun ottamatta. Windows 2000 ja Windows XP toimivat myös samanlaisesti, vaikkakin niiden väliltä löytyy pieniä esteettisiä eroja. Yhteistä työpöydille on alareunassa oleva tehtäväpalkki (engl. Task bar). Tehtäväpalkissa ovat:

Start(suom. käynnistä)-painike, jolla voidaan avata Start (suom. käynnistä) -valikko.

Program button(suom. ohjelmapainikkeet), josta näkee käynnistetyt ohjelmat. Painikkeiden avulla voidaan helposti siirtyä ohjelmasta toiseen painamalla halutun ohjelman painiketta. Aktiivisen ohjelman painike näkyy alas painuneena.

Statusbar(suom. tilanäyttö), jossa näkyy kello ja joidenkin taustalla ajettavien ohjelmien kuvakkeita (Volume Control, F-Secure Manager, Real Jukebox, MotherBoardMonitor, RealPlayerG2). Esimerkiksi tulostettaessa tulostuspalvelun kuvake näkyy tässä kentässä.

Graphic3

Kuva: Start -valikko ja sen osat.

Valikko avautuu painamalla hiiren vasemmalla painikkeella Start (suom. käynnistä)-painiketta. Start -valikon yläosan sisältö riippuu tietokoneeseen asennetuista ohjelmista. Alaosa säilyy kuitenkin aina samankaltaisena ja sieltä löytyvät alla selitetyt valinnat. Huom.! Kohdissa, joissa on mainittu kaksi otsikkoa, jälkimmäinen otsikko viittaa Windows XP:ssä käytettävään otsikkoon.

Programs, All Programs(suom. ohjelmat, kaikki ohjelmat) sisältää alavalikon, jossa ovat Windows:n apuohjelmat ja tietokoneeseen asennetut sovellusohjelmat.

Documents, My Recent Documents (suom. asiakirjat, viimeisimmät asiakirjani) sisältää alavalikon, jossa on 15 viimeksi käsiteltyä asiakirjaa.

Settings(suom. asetukset) sisältää alavalikon, josta voidaan avata Control Panel(suom. ohjauspaneeli)- , Printers(suom. kirjoittimet) -ikkunat tai Taskbar (suom. tehtäväpalkki) -aputoiminto, joilla kaikilla voidaan muokata käyttöjärjestelmän asetuksia. Windows XP:ssä Settings-valikko on korvattu Control Panel -valikolla, josta avautuu ohjauspaneeli. Lisäksi Windows XP:ssä on suora valikko kohtaan Printers.

Search(suom. etsi) sisältää alavalikon, josta löytyvät ainakin valinnat File (suom. tiedosto) ja Computer (suom. tietokone). Search-kohdasta löytyy valintoja, joilla voidaan määritellä millaista tietoa etsitään ja mistä sitä etsitään, esimerkiksi tiedostoja tai tietokoneita levyasemalta C:.

Help, Help and Support (suom. avustus, apu ja tuki) avaa avustustoiminnon.

Run(suom. suorita) valinnalla avautuu Run (suom. suorita)-ikkuna, jonka tekstikenttään voidaan kirjoittaa suoritettavaksi halutun ohjelman hakemistopolku ja tiedostonimi. Painamalla Ok-painiketta, määritetty ohjelma suoritetaan.

Shutdown, Turn off Computer(suom. Sammuta) avaa Shut Down Windows(suom. Sammuta tietokone)-ikkunan. Ikkunassa on kolme vaihtoehtoa: Shut Down?, Turn Off(suom. Sammuta), Restart? (suom. Uudelleenkäynnistä) tai Close all programs and log on as a different user? (Log off) (suom. suljetaan kaikki ohjelmat ja kirjaudutaan sisään eri käyttäjänä). Viimeisen tilalla Windows XP:ssä on Stand By -valinta, jolla tietokone voidaan laittaa virransäästötilaan.

Näiden lisäksi XP:n Start -valikosta löytyvät seuraavat pikavalinnat: Log off, Command Prompt, My Documents, My Pictures, My Music, My Computer, My Network Places

My Computer-kuvake

Kaksoisnapauttamalla työpöydän My Computer(suom. oma tietokone)-kuvaketta avautuu My Computer -ikkuna, joka sisältää kuvakkeet kaikille tietokoneessa oleville levyasemille (paikalliset sekä verkkolevyt). Lisäksi sieltä löytyvät kuvakkeet Control Panel (suom. ohjauspaneeli), Printers(suom. kirjoittimet), Dial-up Networking(suom. puhelinverkkoyhteydet). Kyseiset kuvakkeet avaavat ikkunat, joista voidaan säätää osa-alueen asetuksia.

Käytännössä My Computer -ikkunan kautta pääsee käsiksi tietokoneen kaikkien levyasemien sisältämiin tiedostoihin ja kaikkiin tietokoneen asetuksiin.

Recycle Bin-kuvake

Recycle Bin on välivarasto poistetuille tiedostoille. Kun tiedosto poistetaan normaalisti Delete-toiminnolla, siirtyy se Recycle Bin (suom. Roskakori) -kansioon. Jotta kyseiseen kansioon siirretyt tiedostot saadaan kokonaan poistettua on kansio käytävä erikseen tyhjentämässä. Tyhjennys tapahtuu seuraavasti:

Painetaan hiiren oikeaa painiketta työpöydän Recycle Bin -kuvakkeen päällä.

Avautuvasta ponnahdusvalikosta valitaan kohta Empty Recycle Bin (suom. Tyhjennä roskakori).

Avautuvasta Confirm Multiple File Delete (suom. Hyväksy usean tiedoston poistaminen) -ikkunasta painamalla Yes-painiketta, Recycle Bin -kansio tyhjenee. Valinnalla No toiminto peruutetaan ja kansio säilyttää sisältönsä.

Huom.! Tiedostojen siirtäminen Recycle Bin -kansioon ei vapauta levytilaa, vaan tiedostot vain siirtyvät eri paikkaan. Jotta tiedostojen viemä levytila saadaan vapautettua on kyseiset tiedostot poistettava Recycle Bin-kansiosta eli suorittamalla Empty Recycle Bin -toiminto.

Network Neighborhood-kuvake

Network Neighborhood(suom. Verkkoympäristö) tai My Network Places-kuvakkeesta avautuu ikkuna, jolla voi selata lähiverkon sisältöä. Ikkunassa näkyvät oman toimialueen kaikki Windows-tietokoneet. Kaksoisnapauttamalla tietokoneen kuvaketta avautuu näkyville kyseisen tietokoneen mahdollisesti jaetut hakemistot. Jos koneeseen vaaditaan salasana, avautuu pieni keskustelu-ikkuna, johon syötetään käyttäjätunnus ja salasana.

Graphic4Graphic5

Kuva: My Computer, My Network Places eli Network Neighbourhood ja Recycle bin kuvakkeet.

Ikkunoita

Application window(suom. sovellusikkuna)

Windows-järjestelmän hallinta perustuu ikkunoiden hallintaan. Ikkuna on suorakaiteen muotoinen alue työpöydällä, jossa työskentely tapahtuu. Jokainen käynnistettävä ohjelma avaa itselleen käynnistyessään ikkunan, sovellusikkunan. Ikkunan sulkeminen vastaa koko ohjelman lopettamista.

Document window(suom. dokumentti-ikkuna)

Monissa sovellusohjelmissa on mahdollista käsitellä useampaa asiakirjaa (eng. Document) yhtäaikaa. Tällöin jokainen asiakirja avautuu omaan dokumentti-ikkunaansa, joka on sovellusikkunan sisällä. Ohjelmaa kutsutaan moni-ikkunoiduksi sovellukseksi.

Dialog Box(suom. keskustelu-ikkuna)

Mikäli Windows tai sen alla ajettavat ohjelmat tarvitsevat lisätietoa käyttäjältä toteuttaakseen pyydetyn toimenpiteen, avautuu näytölle keskusteluikkuna.

Sovellusikkunan osat

Graphic6

Kuva: Application window ja sen osat.

Title Bar(suom. otsikkopalkki)

Jokaisen ikkunan yläreunassa näkyy otsikkopalkki, josta saadaan lähempää tietoa ikkunan luonteesta. Jos kyseessä on sovellusikkuna, lukee otsikkopalkissa sovellusohjelman nimi, jolle ikkuna kuuluu. Mikäli kyseessä on dokumentti-ikkuna, on otsikkopalkissa mainittu sovelluksen logo, käsiteltävän asiakirjan nimi ja sovelluksen nimi. Jos sovelluksella on vain yksi ikkuna tai dokumentti-ikkuna on maksimoitu, näkyy otsikkopalkissa sekä sovelluksen että asiakirjan nimi.

Otsikkopalkin vasemmassa reunassa on sen ohjelman logo, johon kyseinen ikkuna liittyy. Painamalla hiiren vasemmalla painikkeella logon päällä saadaan esille Control menu(suom. kontrollivalikko).Control menun käytöstä tarkemmin seuraavalla sivulla.

Ikkunan sijaintia työpöydällä voidaan muuttaa raahaamalla ikkunaa otsikkopalkista. Otsikkopalkin kaksoispainallus vuoroin maksimoi ja vuoroin minimoi ikkunan koon.

Otsikkopalkin oikeassa laidassa näkyvillä painikkeilla voidaan vaikuttaa ikkunan tilaan.

Graphic7

siirtää ikkunan tehtäväpalkkiin.

Graphic8

suurentaa ikkunan koko työpöydän kokoiseksi, jolloin se muuttuu palautuspainikkeeksi.

Graphic9

palauttaa ikkunan taas normaaliin kokoonsa ennen maksimointi-toimintoa. Painike muuttuu palauttamisen jälkeen maksimointipainikkeeksi.

Graphic10

sulkee ikkunan. Jos kyseessä sovellusikkuna, niin koko sovellusohjelma suljetaan.

Menu Bar(suom. valikkopalkki)

Jokaisen sovelluksen sisältämät komennot on koottu valikoihin. Valikot on puolestaan koottu ikkunan ylälaitaan valikkopalkiksi, Menu bar.ksi. Valikko on listaus käytettävissä olevista toiminnoista. Normaali tilanteessa valikosta näkyy vain sen otsikkoteksti. Valikko avataan joko

Painamalla hiiren vasemmalla painikkeella valikon otsikkotekstiä.

Painamalla näppäinyhdistelmä Alt + valikon otsikon korostettu alleviivattu kirjain.

Siirtämällä kursori valikkoriville painamalla Alt- tai F10-näppäintä, valitsemalla haluttu valikko nuolinäppäimillä ja avaamalla valikko näppäimellä Nuoli alas tai Return. Avatusta valikosta haluttu komento voidaan toteuttaa joko:

Painamalla hiiren vasemmalla painikkeella komennon nimeä.

Näppäilemällä alleviivattu kirjain.

Siirtämällä kursori nuolinäppäimillä halutun komennon kohdalle ja painamalla Return-näppäintä.

Osa valikon toiminnoista saattaa olla juuri sillä hetkellä poissa käytöstä. Nämä toiminnot näkyvät valikossa himmennettyinä, eikä niitä voi valita.

Usein tarvittaville valikkotoiminnoille on olemassa pikanäppäinyhdistelmät. Näillä näppäinyhdistelmillä voidaan suorittaa kyseinen komento suoraan näppäimistöltä ilman valikon avaamista tai selaamista. Näppäinyhdistelmä on yleensä kerrottu valikossa toiminnon nimen perässä. Yleisimmistä näppäinyhdistelmistä on kerrottu luvussaHyvä tietää näppäimistä.

Mikäli valikko halutaan sulkea suorittamatta mitään toimintoa, voidaan hiiren vasemmalla painikkeella painaa dokumentti-ikkunan päällä tai painaa Esc-näppäintä riittävän monta kertaa, että kursori siirtyy takaisin dokumentti-ikkunaan.Myös Alt- tai F10 -näppäimen uudelleen painaminen palauttaa tekstiosoittimen eli Text Cursorin takaisin dokumenttiin esimerkiksi kirjoitusta varten.

Control menu(suom. kontrollivalikko)

Jokaisessa ikkunassa on myös kontrollivalikko, jolla voidaan hallita ikkunaa. Kontrollivalikko avautuu painamalla hiiren vasenta painiketta ikkunan yläpalkissa.

Kontrollivalikko sisältää toimintoja, joilla voidaan muuttaa ikkunan sijaintia ja kokoa.

Restore(suom. palauta) palauttaa maksimoidun tai minimoidun ikkunan koon ja sijainnin.

Move(suom. siirrä) siirtää ikkunaa nuolinäppäimillä.

Size(suom. koko) muuttaa ikkunan kokoa nuolinäppäimillä.

Minimize(suom. minimoi) siirtää sovelluksen tehtäväpalkkiin.

Maximize (suom. maksimoi) suurentaa ikkunan koko työpöydän kokoiseksi.

Close (Alt + F4) (suom. sulje) sulkee ikkunan ja lopettaa sovelluksen.

Graphic11

Mikäli asiakirja ei mahdu yhdellä kertaa esitettäväksi ikkunassa, ilmestyy ikkunan oikeaan reunaan ja alareunaan tarvittaessa vierityspalkit, joiden avulla voidaan selata asiakirjaa.

Vierityspalkissa näkyy suorakaiteen muotoinen alue, joka sijainnillaan kertoo parhaillaan näkyvän asiakirjan osan suhteellisen sijainnin koko asiakirjaan nähden. Painonappia voidaan siirtää vierityspalkissa joko raahaamalla sitä hiirellä tai painamalla nuolisymboleja, jotka ovat vierityspalkin molemmissa päissä. Asiakirjasta näkyvän tekstin saa etenemään noin ikkunallisen kerrallaan painamalla vierityspalkkia nuolen ja painonapin väliltä.

Näppäimistöltä asiakirjaa voi selailla myös nuoli-, PageUp (suom. sivu ylös)- ja PageDown- (suom. sivu alas) näppäimillä.

Speed bar(suom. painikepalkki)

Useissa sovelluksissa on mahdollista käyttää painikepalkkeja. Joissakin sovelluksissa on mahdollista myös muokata painikepalkkia mieleisekseen. Painikkeista löytyvät toiminnot ovat myös valikoissa.

Painikkeet näkyvät ruudulla useimmiten heti valikkorivin alapuolella. Painikkeen valinnan voi suorittaa hiiren vasemmalla painikkeella.

Statusbar(suom. tilapalkki)

Monissa sovelluksissa ikkunan alareunassa on tilapalkki. Tilapalkki tehtävä on antaa käyttäjälle tietoa ohjelman tilasta ja toiminnoista. Esimerkiksi Netscape selainohjelma näyttää tilapalkissa sivun lataukseen liittyviä tietoja ja mahdollisia virheilmoituksia. Huom.! tämän sovellusikkunan Status Bar ei ole sama kuin työpöydän oikeassa alareunassa oleva Status Bar.

Sovellusikkunan hallinta

Ikkunan hallintaa voidaan hoitaa joko hiirioperaatioilla tai kontrollivalikon kautta. Hiiren käyttö voi olla yksinkertaisempaa ja nopeampaa, mutta joskus asioita joutuu tekemään ilman hiirtä.

Koon muuttaminen

Hiirellä ikkunan koon muuttaminen on varsin yksinkertaista. Vietäessä hiiren kohdistin ikkunan reunan kohdalle, muuttuu hiiren kohdistin vaaka- tai pystysuuntaiseksi kaksipäiseksi nuoleksi. Tämä on merkkinä siitä, että reunaa voidaan tällöin siirtää ottamalla hiirellä kiinni reunasta. Reunan siirtäminen saa aikaan ikkunan koon muuttumisen. Ikkunan leveyttä voidaan siis muuttaa raahaamalla pystyreunoja ja korkeutta raahaamalla vaakareunoja. Yhtäaikaa pysty- sekä vaakasuunnassa kokoa saadaan muutettua liikuttamalla ikkunaa kulmista, joissa hiiriosoitin muuttuu viistoksi kaksipäiseksi nuoleksi.

Vastaavasti kontrollivalikosta ikkunan koon muuttaminen onnistuu Size-toiminnolla. Tällöin kokoa muutetaan vaaka- ja pystysuunnassa nuolinäppäimillä. Uusi koko hyväksytään painamalla Return-näppäintä. Mikäli muutosta ei haluta tehdä painetaan Esc-näppäintä.

Sijainnin muuttaminen

Ikkunan sijainnin muutos on helpointa tehdä raahaamalla ikkunaa hiirellä otsikkopalkista.

Ilman hiirtä sijaintia muutetaan kontrollivalikon komennolla Move. Ikkunan sijaintia muutetaan tällöin nuolinäppäimillä. Ikkunasta näkyvät haamurajat ilmaisevat ikkunan uuden sijainnin. Uusi sijainti hyväksytään painamalla Return-näppäintä tai hylätään painamalla Esc-näppäintä.

Keskusteluikkunan osat

Keskusteluikkunan rakenneosat

Graphic12

Kuva: Keskusteluikkuna eli Dialog Box ja sen osia.

Tyypillisiä keskusteluikkunan rakenneosia ovat:

Keskusteluikkunan käyttö

Kenttien välillä keskusteluikkunassa voidaan seuraavaan kenttään liikkua Tab-näppäimellä. Taaksepäin pääsee näppäinyhdistelmällä Shift + Tab. Viimeisestä kentästä siirrytään Tab-näppäimellä takaisin ensimmäiseen kenttään. Toinen tapa siirtyä kenttien välillä on käyttää näppäinyhdistelmää Alt + kentän nimessä oleva alleviivattu kirjain. (Esimerkiksi Alt + F tarkoittaa yleensä File-valikkoa) Yllä olevassa keskusteluikkunassa File name-kenttään pääsee painamalla näppäinyhdistelmä Alt + n. Lisäksi kenttien välissä voi liikkua hiiren avulla.

Tekstikentän sisällön ollessa valittuna eli tummennettuna, voidaan kentän uusi arvo kirjoittaa suoraan edellisten päälle. Painikkeissa tai valinnoissa olevat kolme pistettä kertovat, että valinnalla avautuu näytölle uusi keskusteluikkuna. Valinnan kohdalla oikealle päin osoittava nuoli kertoo alavalikon avautuvan valinnasta. Keskusteluikkunan saa suljettua siihen tarkoitetuilla painikkeilla.

Ok-painikkeella hyväksytään keskustelu ikkunaan tehdyt muutokset. Ikkunan mukaiset asetukset tulevat voimaan samalla kun ikkuna sulkeutuu. Edellisessä kuvassa olevassa keskusteluikkunassa Ok-painiketta vastasi Insert-painike.

Cancel-painikkeella voidaan hylätä valinnat ja sulkea keskusteluikkuna.

Help-painikkeella, joka löytyy monista keskusteluikkunoissa, avataan avustustoiminto.

Työskentelyn aloittaminen

Työskentely voidaan aloittaa joko avaamalla ohjelma, jota halutaan käyttää tai avaamalla tiedosto, jota halutaan käsitellä. Ohjelman avaaminen onnistuu seuraavasti:

 1. Painetaan Start-painiketta.
  
 2. Valitaan program-valikosta halutun ohjelman alavalikko, josta valitaan käynnistettävä ohjelma.
  
 3. Ohjelma avautuu omaan ikkunaansa ja tämän jälkeen työskentely ohjelmassa on mahdollista aloittaa.
  
Jos käynnistettäväksi halutulle ohjelmalle on luotu työpöydälle Shortcut (suom. pikakuvake),on ohjelman käynnistäminen mahdollista kaksoisnapauttamalla tätä kuvaketta.

Sovellusohjelma on mahdollista avata myös avaamalla suoraan tiedosto tai asiakirja, jota ohjelmassa halutaan käsitellä. Jos tiedosto tai asiakirja löytyy viimeisen viidentoista käsittelyn tiedoston joukosta on sille olemassa valinta Start-valikon Documents-alavalikossa (Windows XP:ssä My Recent Documents).

 1. Painetaan Start-painiketta.

 2. Avataan Start-valikosta Documents tai My Recent Documents -alavalikko.

 3. Valitaan alavalikosta haluttu tiedosto tai asiakirja.

 4. Seuraavaksi avautuu kyseisen tiedoston tai asiakirjan käsittelyyn käytetty sovellusohjelma ja haluttu tiedosto on valmiiksi avoinna sovelluksessa.

Sovelluksesta toiseen siirtyminen

Siirtyminen sovelluksesta toiseen onnistuu helposti hiirellä. Haluttu ikkuna voidaan aktivoida hiiren vasemmalla painikkeella. Ikkunan aktivoituessa se nousee päällimmäiseksi ikkunaksi työpöydällä ja samalla otsikkopalkki muuttuu siniseksi. Ikkunan ollessa taustalla otsikkopalkki on vaaleampi.

Windows-käyttöjärjestelmissä kaikki käynnissä olevat ohjelmat näkyvät tehtäväpalkissa painikkeina. Painamalla tehtäväpalkissa näkyvää ohjelmapainiketta aktivoituu kyseinen ohjelma. Jos kyseinen ohjelman ikkuna on pienennetty tehtäväpalkkiin, tulee se samalla näkyville.

Joissakin tapauksissa, kun työpöydällä on auki useita ikkunoita päällekkäin, saattaa halutun sovellusikkunan löytäminen olla hankalaa. Tällöin näppäimistön käyttäminen sovelluksesta toiseen siirtymisessä on kätevää ja nopeaa. Pitämällä Alt-näppäin kokoajan painettuna ja painamalla Tab-näppäintä avautuu näytölle ponnahdusikkuna, jossa näkyy lista auki olevista ohjelmista. Pitämällä Alt-näppäintä pohjassa voidaan Tab-näppäintä painelemalla siirtyä uuden ohjelman kohdalle. Vapauttamalla Alt-näppäin halutun ohjelmakuvakkeen kohdalla, aktivoituu kyseinen ohjelma ja sen sovellusikkuna tulee päällimmäiseksi työpöydällä.

Listan ohjelmia voi selailla ilman listan katsomista Alt + Esc-näppäinyhdistelmällä. Näppäinyhdistelmän painaminen aktivoi aina seuraavan ohjelman listalta.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/windows/index2.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-22 13:56:32
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto