KOTEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op)

Ilmoituksia

Kurssi järjestetään tällä kurssikoodilla ensimmäisen kerran keväällä 2021 III periodissa. Kurssi korvaa aiemman TIEA361-kurssin. Kevään 2021 kurssi järjestetään verkko-opetuksena.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=11058

Moodlen työtila avautuu kurssin alettua.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 11.1.2021 ja päättyy viimeistään 14.3.2021.

Kurssi pidetään kokonaan verkkokurssina, eli läsnäoloa vaativia opetustapahtumia ei ole. Kurssilla on luentovideoita ja kurssin tehtävien palautus sekä kommunikointi tapahtuvat Moodlen työtilassa. Kurssin tehtävissä on ennaltamäärättyjä palautuspäivämääriä, joita tulee noudattaa.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutusteknologian opiskelijoille sekä tietotekniikan aineenopettajille.

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa sekä niiden käytön opettamisesta. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Esitiedot

Esitietoina vaaditaan seuraavat opinnot tai niitä vastaavat tiedot:

Kurssin opetusmuodot

Kurssilla käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Videoluennot

Luennot (noin 5-10 h) johdattelevat yleensä kurssin tiettyyn aihealueeseen tai tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön. Luentoja ei ole kurssin jokaiseen aihealueeseen liittyen.

Luennot ovat videoluentoja. Linkit videoihin löytyvät kurssin Moodle-työtilasta.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävissä (yht. 8 kpl) sovelletaan opittua tietoa. Tehtävissä joko suunnitellaan, miten tiettyjä tietotekniikan opetuksen keskeisiä sisältöjä opetettaisiin, tai mietitään, miten tietoteknisiä työvälineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opetuksessa.

Oppimistehtävissä tuotetaan oppiaineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita. Tietotekniikkaan tai tieto- ja viestintätekniikkaan tehdyissä tehtävissä toteutetaan tietotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan tavoitteita opetussuunnitelmiin peilaten. Muihin oppiaineisiin suunnatuissa tehtävissä taas yhdistyvät kyseisen oppiaineen ja tietotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet.

Ensimmäinen oppimistehtävä käsittelee tietotekniikan integrointia. Oppimistehtävien 2-8 aihevalinnoissa on seuraavat reunaehdot, jotka tulee toteuttaa:

Tietotekniikan integrointia voi miettiä seuraaviin oppiaineisiin tai opintokokonaisuuksiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

  1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään lisäksi mahdollisimman laadukas mallituotos esimerkiksi.
  2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on yleensä:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään esimerkiksi Digipalveluiden WWW-palvelimelle (users.jyu.fi). WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävien ohjeistukset löytyvät omilta WWW-sivuiltaan.

Oppimistehtävät tehdään videon tuottamisen oppimistehtävää lukuun ottamatta yksilötöinä. Videon tuottamisen oppimistehtävän voi tehdä myös parityönä, jotta esimerkiksi kuvaaminen onnistuu helpommin.

Oppimistehtävien tekemisessä ja niiden vertaisarvioinnissa on ennaltamäärätty aikataulu, jota tulee noudattaa. Tehtävien palautusten määräajat selviävät oppimistehtävien WWW-sivuilta. Tehtäviä tehdään ja vertaisarvioidaan keskimäärin yksi per viikko.

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan halutessaan myös kurssipalautetta.

Kurssin työmäärä

Kurssin laskennallinen työmäärä (5 op) on noin 130 tuntia ja edellisten vuosien kurssipalautteiden perusteella kyseinen arvio pitää myös hyvin paikkaansa. Näin ollen kurssilla vaadittava työmäärä on keskimäärin noin 14-15 tuntia per viikko. Varaa siis riittävästi aikaa kurssille!

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii oppimistehtävien (8 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (vähintään 3 kirjoitettua arviointia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla (1-5). Kurssista saa arvosanan 1, kun yllä olevat suorituskriteerit täyttyvät minimivaatimuksin. Arvosana (1-5) määräytyy kokonaisuudessaan seuraavien kriteerien perusteella:

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3 (etätöissä kurssin ajan)
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 09:54:14
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta