TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op)

Ilmoituksia

Lukuvuodesta 2020-2021 lähtien kurssin korvaa kurssi KOTEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op).

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=6714

Moodlen työtila avautuu kurssin alettua.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 7.1.2020 ja päättyy 13.3.2020.

Kurssi pidetään kokonaan verkkokurssina, eli läsnäoloa vaativia opetustapahtumia ei ole. Kurssilla on luentovideoita ja kurssin tehtävien palautus sekä kommunikointi tapahtuvat Moodlen työtilassa. Kurssin tehtävissä on ennaltamäärättyjä palautuspäivämääriä, joita tulee noudattaa.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan SISU-järjestelmässä.

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa, tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Esitiedot

Pakolliset esitiedot ovat kurssit Web-julkaiseminen (ITKP1011, 2 op) ja Opetusteknologia (TIEP161, 3 op) tai niitä vastaavat tiedot ja taidot. Myös kurssi Tietotekniikan rooli opetuksessa (TIEA261, 2 op) on suositeltavaa käydä ennen TIEA361-kurssia.

Kurssin opetusmuodot

Kurssilla käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Videoluennot

Luennot (noin 6-10 h) johdattelevat yleensä kurssin tiettyyn aihealueeseen tai tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön. Luentoja ei ole kurssin jokaiseen aihealueeseen liittyen.

Luennot ovat videoluentoja. Niitä voi katsella avaamalla/lataamalla videotiedostot kunkin luentosivun alusta.

Videoiden katselemiseen voit tarvita esimerkiksi Windows Media Playerin tai VLC:n. Monissa selaimissa videot toimivat myös suoraan.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät ovat pohdintatehtäviä, joissa sovelletaan opittua tietoa. Mietitään, miten tietoteknisiä työvälineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan oppiaineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yleensä yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet.

Kutakin aihetta kohden valitaan oppiaine tai opintokokonaisuus, joka pääsääntöisesti ei ole tietotekniikka tai tieto- ja viestintätekniikka. Oppimistehtävien aihevalinnoissa on seuraavat reunaehdot, jotka tulee toteuttaa:

Tietotekniikan integrointia voi miettiä seuraaviin oppiaineisiin tai opintokokonaisuuksiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

  1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään lisäksi mahdollisimman laadukas mallituotos esimerkiksi.
  2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on yleensä:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään esimerkiksi Digipalveluiden WWW-palvelimelle (users.jyu.fi). WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävät löytyvät omilta WWW-sivuiltaan.

Oppimistehtävät tehdään videon tuottamisen oppimistehtäviä lukuun ottamatta yksilötöinä. Videon tuottamisen oppimistehtävät tehdään mielellään paritöinä, jotta esimerkiksi kuvaaminen onnistuu helpommin.

Oppimistehtävien tekemisessä ja niiden vertaisarvioinnissa on ennaltamäärätty aikataulu, jota tulee noudattaa. Tehtävien palautusten määräajat selviävät oppimistehtävien WWW-sivuilta. Keskimäärin tehtäviä tehdään ja vertaisarvioidaan yksi per viikko, mutta jonakin viikkona voi olla myös kahden oppimistehtävän palautus.

Oppimistehtäväesimerkkejä aikaisemmilta kursseilta

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan halutessaan myös kurssipalautetta.

Kurssin työmäärä

Kurssin laskennallinen työmäärä (5 op) on noin 130 tuntia ja edellisten vuosien kurssipalautteiden perusteella kyseinen arvio pitää myös hyvin paikkaansa. Näin ollen kurssilla vaadittava työmäärä on keskimäärin noin 13 tuntia per viikko. Varaa siis riittävästi aikaa kurssille!

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii oppimistehtävien (10 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (vähintään 3 kirjoitettua arviointia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla (1-5). Kurssista saa arvosanan 1, kun yllä olevat suorituskriteerit täyttyvät minimivaatimuksin. Arvosana (1-5) määräytyy kokonaisuudessaan seuraavien kriteerien perusteella:

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Edellisiä kursseja

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2020-11-11 10:44:22
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta