Tietotekniikka kouluissa ja opettajien TVT-taidot - Luento 2

Luentotaltiointi

  • Linkki Moniviestimessä olevaan videoon löytyy Moodlesta.

Tällä luennolla esitellään tutkimuksia mm. TVT:n vaikutuksesta opetukseen ja oppimiseen etenkin peruskoulussa viimeisen reilun vuosikymmenen ajalta. Asiasisällöt ovat taustatiedoiksi tämän kurssin sisältövalinnoille.

Kansainvälinen SITES 2006 -tutkimus

Seuraavissa alaluvuissa on poimintoja kansainvälisestä SITES 2006 -tutkimuksesta (julkaisu PDF-muodossa).

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2006. Tutkimukseen osallistui yli 9000 koulua ja 35 000 opettajaa 19 maasta ja 22 koulutusjärjestelmästä. Suomesta tutkimukseen osallistui 311 peruskoulua (yläkoulua) sekä 1078 matematiikan ja luonnontieteiden opettajaa. He arvioivat tietotekniikan käyttöä yläkouluissa ja erityisesti peruskoulun 8. luokkalaisten opetuksessa.

Suomen koulujen tietokoneiden määrä keskitason yläpuolella - koulujen välillä suuria eroja

Yleiset toimisto-ohjelmat käytössä lähes kaikissa kouluissa

Tietotekniikan säännöllinen käyttö vähäistä

Kouluun liittyvät tekijät vaikuttavat eniten tietotekniikan opetuskäyttöön

Opettajan pätevyys, osaaminen ja täydennyskoulutus vaikuttavat myös opetuskäytön määrään

Rehtoreiden mielestä tietotekniikalla on vain vähän merkitystä oppilaiden suoriutumiselle

Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools

EU:n komission tilaama laaja tutkimus tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan kouluissa (julkaisu PDF-muodossa, vain Suomen osuus PDF-muodossa). Hankkeessa selvitettiin koulujen varustelutasoa, tieto- ja viestintätekniikan käyttökohteita ja määriä sekä käyttäjien asenteita ja osaamista. Kysely tehtiin rehtoreille, opettajille ja oppilaille. Tutkimus sisälsi kaikki kouluasteet, perusopetuksen vuosiluokat 4 ja 8 sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen. Yhteensä tutkimukseen osallistui 190 000 vastaajaa 31 maasta. Aineisto kerättiin vuosina 2011-2012 ja tulokset julkaistiin vuonna 2013.

Suomessa keskimäärin hyvä infrastruktuuri

Infrastruktuuria kuitenkin hyödynnetään heikosti

Opettajat eivät luota riittävästi TVT-taitoihinsa

Rehtorit ja opettajat uskovat TVT:n hyötyihin muita eurooppalaisia vähemmän

Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä

Selvitys toteutettiin vuosina 2015-2016 osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvityksen tarkoituksena oli saada kuva siitä, millainen koulutuksen digitaalinen nykytilanne on. Selvityksen toteutti Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus yhteistyössä Otavan opiston kanssa. Selvitys toteutettiin verkkopohjaista Opeka-työkalua käyttäen. Kyselyyn osallistui 3579 vastaajaa. Kohderyhmänä olivat perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opettajat. Aineistoa täydennettiin kohderyhmien haastatteluilla. Tulokset julkaistiin vuonna 2016 (julkaisu PDF-muodossa).

Oppimisympäristöjen digitalisaation tilanne

Digitalisaation esteitä

Muita selvityksen tuloksia

2nd Survey of Schools: ICT in Education

Jatkoa edellä mainitulle vuonna 2011-2012 toteutetulle tutkimukselle. Jakautui kahteen tavoitteeseen: "Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools" ja "Objective 2: Model for a 'highly equipped and connected classroom'". Alla nostoja ensimmäisen tavoitteen raportista (julkaisu PDF-muodossa, vain Suomen osuus PDF-muodossa). Tutkimuksessa selvitettiin mm. koulujen TVT-varustelutasoa, käyttäjien asenteita ja osaamista TVT:n osalta sekä opettajien TVT-täydennyskoulutusta. Kyselytutkimukseen osallistui rehtoreita, opettajia, oppilaita ja oppilaiden vanhempia. Tutkimus sisälsi alakoulun, yläkoulun ja toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammatillinen). Yhteensä tutkimukseen osallistui noin 85 000 vastaajaa 31 maasta. Aineisto kerättiin vuosina 2017-2018 ja tulokset julkaistiin vuonna 2019.

Suomen kouluissa hyvät digitaaliset valmiudet

Tietotekniikan hyödyntämisessä opiskelussa parannettavaa

Luotto omiin TVT-taitoihin keskimääräistä paremmalla tasolla

Ohjelmointia tehdään todella vähän yläkouluissa ja toisella asteella

Opettajat osallistuvat hyvin täydennyskoulutuksiin

Oppilaitokset tukevat hyvin TVT:n käyttöä opettamisessa ja opiskelussa

Muita tutkimuksia

Mitä meidän tulevina tietotekniikan opettajina pitäisi ottaa tutkimustuloksista opiksi?

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/kotea361/luennot/luento2/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2021-01-07 09:32:19
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta