Attached Behaviours, Routed Events, Routed Commands ja Drag & Drop - Luento 14

Käydään läpi Attached Properties / Behaviours, Routed Events, Routed Commands ja Drag & Drop

Luentoesimerkki (luento14.zip)

routed_event_malli-esimerkki (routed_event_malli.zip)

AttachedBehaviours-esimerkki (AttachedBehaviours.zip)

Commanding-esimerkki (Commanding.zip)

DragDrop-esimerkki (DragDrop.zip)

Attached Behaviours / Properties

AttachedBehaviours-esimerkki (AttachedBehaviours.zip)

Attached propertieseilla voi lisätä ominaisuuksia elementin lapsi- tai vanhenmpielementteihin kuten esim.

<DockPanel>
 <Button DockPanel.Dock="Top">Painike</Button>
</DockPanel>

Samaan tapaan voi tehdä lähes mitä tahansa laajennoksia joita voi kytkeä mihin tahansa elementtien riippumatta xamlin elementtipuun rakenteesta.

Esimerkki apinoitu artikkelista Artikkelista:Attached behaviours in WPF

// tarkistetaan, että tekstikenttään syötetään vain numeroita
  public static class NumbersOnlyBehaviour
  {
    public static bool GetNumbersOnly(DependencyObject obj)
    {
      return (bool)obj.GetValue(NumbersOnlyProperty);
    }

    public static void SetNumbersOnly(DependencyObject obj, bool value)
    {
      obj.SetValue(NumbersOnlyProperty, value);
    }

    public static readonly DependencyProperty NumbersOnlyProperty =
     DependencyProperty.RegisterAttached("NumbersOnly",
     typeof(bool), typeof(NumbersOnlyBehaviour),
     new UIPropertyMetadata(false, OnNumbersOnlyChanged));

    // Täällä tehdään varsinaiset muutokset kontrollin toiminnallisuuteen
    private static void OnNumbersOnlyChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {

      if (!(sender is TextBox)) return;

      TextBox textBox = (TextBox)sender;
      bool isNumberOnly = (bool)(e.NewValue);


      if (isNumberOnly)
        textBox.PreviewTextInput += BlockNonNumbers;
      else
        textBox.PreviewTextInput -= BlockNonNumbers;
    }

    private static void BlockNonNumbers(object sender, TextCompositionEventArgs e)
    {
      foreach (char ch in e.Text)
        if (!Char.IsDigit(ch))
          e.Handled = true;
    }
  }

XAML:

    <TextBox oma:NumbersOnlyBehaviour.NumbersOnly="True" />

Drag & Drop

DragDrop-esimerkki (DragDrop.zip)

drag drop in wpf explained end to end

Drag & Dropin perustoiminnot voi tehdä Attached Propertyn avulla. kts. luentomalli.

Toimintaa selventää parhaiten Walkthrough: Enablind Drag and Drop on a User Control

Routed Events

routed_event_malli-esimerkki (routed_event_malli.zip)

Routed Event kulkee elementtipuussa ylös tai alaspäin eli saman tapahtuman voi käsitellä useampikin elementti eikä vain ainoastaan yksi kuten Windows Formsissa

Yleensä sama tapahtuma käsitellään tapahtumaparina eli ensimmäisenä on Tunneling-versio tapahtumasta ja sen jälkeen Bubbling-versio esim. PreviewMouseLeftButtonDown-tapahtuu ensin (Tunneling) ja myöhemmin MouseLeftButtonDown (Bubbling).

Tapahtuman voi käsitellä useampi käsittelijä. Matkan varrella tapahtumaan liittyvää dataa voidaan muuttaa. Käsittelijä voi myös ilmoittaa, että tapahtuma on käsitelty (e.Handled = True), jonka jälkeen muut eivät saa tapahtumaa enää käsittelyyn (Tämä on tosin kierrettävissä, HandleEventsToo = True).

public class OmaButton: Button
{
public static readonly RoutedEvent OmaEvent = 
  EventManager.RegisterRoutedEvent( "Oma", RoutingStrategy.Bubble, 
  typeof(RoutedEventHandler), typeof(OmaButton));
 
public event RoutedEventHandler Oma
{
  add { AddHandler(OmaEvent, value); } 
  remove { RemoveHandler(OmaEvent, value); }
}

  void RaiseOmaEvent()
  {
      RoutedEventArgs newEventArgs = new RoutedEventArgs(OmaButton.OmaEvent);
      RaiseEvent(newEventArgs);
  }

  protected override void OnClick()
  {
    RaiseOmaEvent();
  }
}

EventSetter ja EventTrigger toimivat vain Routed Eventien kanssa. EventTriggereihin palataan animaatioiden yhteydessä.

Attached Events

 <StackPanel Background="LightGray" Orientation="Horizontal" Button.Click="CommonClickHandler">
  <Button Name="YesButton" Width="Auto" >Yes</Button>
  <Button Name="NoButton" Width="Auto" >No</Button>
  <Button Name="CancelButton" Width="Auto" >Cancel</Button>
 </StackPanel>

Routed Commands

Commanding-esimerkki (Commanding.zip)

Routed Commands aktivoivat/disabloivat niihin liittyvät käyttöliittymäkontrollit automaattisesti sen perusteella ilmoittaakö niihin liittyvä käsittelijä komennon olevan käytössä tai pois käytöstä

Routed Commandeja käyttävien elementtien ei tarvitse suoraan liittyä vastaaviin käsittelijöihin

Komento:

<Button Name="komentopainike" Command="ApplicationCommands.Save">Save</Button>

<Button Command="Save" CommandTarget="{Binding ElementName=komentopainike}" >Save</Button>

<Window.InputBindings>
 <KeyBinding Key="O"
       Modifiers="Control" 
       Command="ApplicationCommands.Open" />
</Window.InputBindings>

<StackPanel>
 <Menu>
  <MenuItem Command="ApplicationCommands.Paste"
       CommandTarget="{Binding ElementName=mainTextBox}" />
 </Menu>
 <TextBox Name="mainTextBox"/>
</StackPanel>

<!-- Oma komento -->
 <Window.CommandBindings>
  <CommandBinding Command="{x:Static custom:Window1.CustomRoutedCommand}"
          Executed="ExecutedCustomCommand"
          CanExecute="CanExecuteCustomCommand" />
 </Window.CommandBindings>

Komennon käsittelijä:

 
<UserControl ...> 
 <UserControl.CommandBindings> 
  <CommandBinding Command="ApplicationCommands.Save" CanExecute="OnCanExecute" Executed="OnExecute"/> 
 </UserControl.CommandBindings>
</UserControl>
KeyGesture OpenKeyGesture = new KeyGesture(
  Key.O,
  ModifierKeys.Control);

KeyBinding OpenCmdKeybinding = new KeyBinding(
  ApplicationCommands.Open,
  OpenKeyGesture);


this.InputBindings.Add(OpenCmdKeybinding);


CommandBinding OpenCmdBinding = new CommandBinding(
  ApplicationCommands.Open,
  OpenCmdExecuted,
  OpenCmdCanExecute);

// yhdistetään komento ikkunaan
this.CommandBindings.Add(OpenCmdBinding);

public static RoutedCommand CustomRoutedCommand = new RoutedCommand();

//CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
//  CustomRoutedCommand, ExecutedCustomCommand, CanExecuteCustomCommand);

// käytetään lyhyyden vuoksi samoja metodeja mitä open-komennon kanssa
CommandBinding customCommandBinding = new CommandBinding(
  CustomRoutedCommand, OpenCmdExecuted, OpenCmdCanExecute);

this.CommandBindings.Add(customCommandBinding);

Button CustomCommandButton = new Button();

CustomCommandButton.Command = CustomRoutedCommand;

void OpenCmdExecuted(object target, ExecutedRoutedEventArgs e)
{
  String command, targetobj;
  command = ((RoutedCommand)e.Command).Name;
  targetobj = ((FrameworkElement)target).Name;
  MessageBox.Show("The " + command + " command has been invoked on target object " + targetobj);
}

void OpenCmdCanExecute(object sender, CanExecuteRoutedEventArgs e)
{
  e.CanExecute = true;
}

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/luento14/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:19:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta