Tietotyön opintokokonaisuus (25 op, 15 ov)

Tietotyön opintokokonaisuutta ei todennäköisesti järjestetä informaatioteknologian tiedekunnan toimesta lukuvuoden 2005-2006 jälkeen. Kesken olevat kokonaisuudet kannattaa tehdä valmiiksi kuluvan lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoisena opintokokonaisuutena kannattaa harkita tietojenkäsittelyn perusopintoja.

Tuoreimmat tietotyön opintokokonaisuutta koskevat tiedot voi aina tarkistaa osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tietotyo/. Tarkista opintokokonaisuuteen liittyvien suuntaavien opintojen kokonaisuus omasta tiedekunnastasi.

Tietotyön monitieteinen kokonaisuus kokoaa tutkintorakenteissa olevia yksittäisiä yleis- ja menetelmäopintoja. Tietotyön opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille. Kokonaisuutta ei hyväksytä informaatioteknologian tiedekunnan pääaineopiskelijoiden sivuaineeksi. Kursseilla saavutettavia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja valmiuksia tarvitaan jo yliopisto-opiskelussa ja myöhemmin työelämässä. Opintokokonaisuus koostuu kaikille pakollisista opinnoista 9-12 op, 6-8 ov sekä tieteenalakohtaisista suuntaavista opinnoista 13-16 op, 7-9 ov.

Ohjeita opiskeluun löydät seuraavien linkkien takaa:

Tietotyön ja tietojenkäsittelyn opinto-opas

Kaikille pakollinen osuus (9-12 op, 6-8 ov)

Pakollisia opintojaksoja ovat kurssit

Seuraavista tilastotieteen opinnoista joko kurssi

tai

tai

Seuraavassa esitellään lyhyesti kaikille yhteisen pakollisen osuuden kurssit. Tarkemmat kuvaukset kursseista löytyy kurssien kotisivuilta.

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op, 2 ov)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet tietotekniikan käyttöön opiskelun tukena. Kurssilla tutustutaan paikallisiin järjestelmiin (esim. Korppi, Agoranet) sekä perehdytään työkaluohjelmistojen käyttöön (esim. tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, pakkausohjelmat). Kurssilla tutustutaan myös WWW-sivujen tuottamiseen, tiedonhakuun, tietoturvaan sekä viruksiin.

Kurssi järjestetään sekä syksyllä 2005 että keväällä 2006. Syksyn kurssi on suunnattu erityisesti informaatioteknologian tiedekunnan uusille opiskelijoille. Kurssin voi suorittaa verkkokurssina. Uusimman kurssin sisältöön pääsee tutustumaan osoitteessa: http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet (3 op, 2 ov)

Kurssilla perehdytään kerättyjen tietojen hallintaan tietokannan avulla sekä niiden jatkojalostamiseen taulukkolaskennan työkaluilla. Esimerkkitapauksena käsitellään WWW:ssä tehdyn kyselyn tietojen tallentamista itse suunniteltuun ja toteutettuun relaatiotietokantaan. Tietokantaan tallennetuista tiedoista opetellaan tekemään SQL-kyselyjä ja viemään tietoja taulukkolaskentaohjelmaan niiden jatkojalostamista varten. Taulukkolaskennassa tiedoista opetellaan tekemään erilaisia tilastollisia laskutoimituksia ja käsittelemään tietoja taulukkolaskentatyökalujen avulla. Tietokantojen ja taulukkolaskennan opiskelu aloitetaan alkeista, joten niiden osalta ei vaadita esitietoja.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2006. Kurssin voi suorittaa verkkokurssina ympäri vuoden. Kurssin löytyvät osoitteesta: http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (6 op, 4 ov)

Tilastotieteen tehtävä. Havaintoaineiston hankinta ja kuvailu graafien ja tunnuslukujen avulla. Todennäköisyyslaskennan alkeet. Tilastollinen päättely; estimointi ja testaus. Keskeiset tilastolliset testit; t-testi, chii2-testi, suhteellisen osuuden testi. Varianssianalyysin ja regressioanalyysin alkeet. Parametrittomat vaihtoehdot.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tutustua kurssin sisältöön osoitteessa: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/tilastomenetelmien%20peruskurssi/

Varsinaiset opiskelijat voivat tutustua kurssin sisältöön osoitteessa: http://www.maths.jyu.fi/~samk/tila03k05/

TILP100 Johdatus tilastotieteeseen (3 op, 2 ov)

Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Historiaa ja tieteenfilosofiaa. Riippuvuus ja ehdollisuus. Reliabiliteetti ja validiteetti. Tilastoaineisto, sen hankinta ja tiivistäminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä. Tilastolliset mallit. Todennäköisyys. Tilastollinen totuus

Valinnaiset suuntaavat opinnot (13-16 op, 7-9 ov)

Opintokokonaisuuteen on kehitteillä eri tiedekunnissa omia suuntaavia jaksoja, joista mm. humanistisen tiedekunnan musiikkiteknologian, taideteknologian ja kieliteknologian opinnot ovat jo valmiina. Kysy näistä lisää omasta tiedekunnastasi. Suuntaaviksi soveltuvat hyvin myös verkkopedagogiikkaa ja koulutusteknologiaa käsittelevät jaksot. Tällä hetkellä tietoa löytyy seuraavista suuntaavista opinnoista:

Informaatioteknologian suuntaavat opinnot

Seuraavassa on informaatioteknologian suuntaavat opinnot, jotka ovat vapaasti valittavissa:

ITKY202 WWW-julkaiseminen (3 op, 2 ov)

Kurssilla perehdytään WWW-sivujen julkaisemisen perusteisiin sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja tehokkaaseen ylläpitoon. Käydään läpi WWW-sivujen rakenteen merkitys, määrittely ja ulkoasun muokkaaminen. Perehdytään WWW-lomakkeiden tekemiseen ja käyttämiseen tiedon keräämisessä. Lisäksi tutustutaan kuvien ja muiden medioiden hyötykäyttöön WWW:ssä.

Kurssin järjestetään lähiopetuksena seuraavan kerran syksyllä 2005: http://appro.mit.jyu.fi/www/. Kurssin voi suorittaa myös verkkokurssina. Etäopiskelukurssin suorituksia otetaan vastaan ympäri vuoden.

ITKY201 Mikrotietokonelaitteistot (2 op, 1 ov)

Kurssilla perehdytään mikrotietokoneen rakenteeseen ja opitaan ymmärtämään keskeisiä asioita tietokoneen toiminnasta. Lisäksi kurssilla hankitaan tarvittavat valmiudet laitteiden ja ohjelmien asentamiseksi tietokoneeseen.

Kurssi pidetään seuraavan kerran keväällä/kesällä 2006. Kurssin sisältöön voi tutustua paremmin seuraavassa osoitteessa: http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna.

Muita kursseja:

Tietotyön kokonaisuuteen voidaan sisällyttää seuraavat kurssit:

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan suuntaavat opinnot

Tietotyön kokonaisuuden valinnaisiksi opinnoiksi voi ottaa seuraavat matematiikan kurssit:

MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (5 op, 3 ov)

Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa.

Kurssitiedot osoitteessa: http://www.math.jyu.fi/opiskelu/kurssi_infot/matematiikan_proped_kurssi.html

MATY020 Matematiikan peruskurssi (5 op, 3 ov)

Analyysin alkeita, lineaarista algebraa ja differentiaaliyhtälöitä.

Kurssin sisältöön voi tutustua osoitteessa http://www.math.jyu.fi/ylemat/opetusmateriaali/peruskurssi/

TILP350 SPSS-kurssi (2 op, 1 ov)

Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat tutustua kurssin sisältöön osoitteessa http://www.avoinyliopisto.fi/public/url_tiedot.asp?id=66283

Varsinaiset opiskelijat voivat tutustua kurssin sisältöön osoitteessa http://www.stat.jyu.fi/opetus/spss.htm . Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna.

Humanistisen tiedekunnan suuntaavat opinnot

Tietoa humanistisen tiedekunnan suuntaavista opinnoista löytyy sivulta http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/opetus/tvt/

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöitä ja tentaattoreita

Informaatioteknologian tiedekunnan päätöksen mukaan jokainen tiedekunta voi itse määrittää tietotyön opintokokonaisuuden suuntaavat opinnot. Tällöin kyseinen tiedekunta voi antaa myös merkinnät kokonaisuuden suorittamisesta hyväksytysti. Seuraavaan on listattu eri laitosten ja tiedekuntien tiedossa olevat vastuuhenkilöt ja tentaattorit, joihin voi ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tietotyo/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2006-08-16 11:29:27
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto