Tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen perusopinnot (25 op) lukuvuonna 2009-2010

Informaatioteknologian opetus on monimuotoista ja joustavaa sallien yksilölliset valinnat. Informaatioteknologian opinnoissa perehdytään tietojenkäsittelyn perustietoihin ja -taitoihin. Opinnoissa hankitaan perustiedot käyttöjärjestelmän ja toimisto-ohjelmien (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka) käytöstä ja ohjelmoinnista. Lisäksi tutustutaan mm. tietoverkkoihin, tietokantoihin ja tietojärjestelmiin. Kokonaisuus on osa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan pääaineopintoja.

Opinnot sopivat IT-alalla toimiville tietojen päivittämiseen tai tietojenkäsittelystä yleiskuvan haluaville. Opinnot sopivat pohjaopinnoiksi informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijaksi ja IT-alan ammattiin aikoville. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös pelkästään yksittäisiä kursseja. Yksittäiset kurssit sopivat esimerkiksi niille, jotka haluavat oppia käyttämään tekstinkäsittelyä tehokkaasti tai tuottamaan www-sivuja.

Informaatioteknologian opinnoissa on tarjolla vaihtoehtoisia opiskelutapoja. Kurssit koostuvat yleensä luennoista, harjoituksista, oppimistehtävistä ja harjoitustöistä. Opiskelu on joustavaa ajasta ja paikasta riippumatonta, sillä paljon materiaaleja on www-sivuilla ja osa luennoista on videoituna. Suoritustapoina on kurssista riippuen tentti, viikkotehtävät tai harjoitustyö.

Opintovaatimukset ja kurssien aikataulut

Seuraavassa on esitelty tietotekniikan ja tietojärjestelmätieteen perusopintojen (25 op) opintovaatimukset lukuvuonna 2009-2010. Viimeisimmät tiedot ja aikataulut on syytä tarkistaa Korppi-järjestelmästä ja tiedekunnan opinto-oppaasta. Informaatioteknologian tiedekunnan kurssivalikoima on laajempi kuin tällä sivulla esitellyt kurssit. Avoimen opiskelijat voivat kuitenkin osallistua vain tällä sivulla mainituille kursseille.

Tietojärjestelmätieteen perusopinnot

Tietotekniikan perusopinnot

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op)

Kotisivu
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/
Sisältö
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Sisältö: 1) JYUNET-verkon käyttö, virukset ja tietoturva 2) Internetin monipuolinen käyttö 3) käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioikeuksien alkeet 4) tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja pakkausohjelmat 5) WWW-sivujen tuottamisen alkeet.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=70021

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

Kotisivu
http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/ohjelmointi1/2009/
Sisältö
Ohjelmoinnin perusrakenteet. Johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun. Perustietorakenteet ja niiden soveltaminen. Ohjelman suunnittelun perusteet. Valmius yksinkertaisen Java-ohjelman toteuttamiseen.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=70014

ITKY202 WWW-julkaiseminen (3 op)

Kotisivu
http://appro.mit.jyu.fi/www/
Sisältö
Kurssilla perehdytään WWW-sivujen julkaisemiseen sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja tehokkaaseen ylläpitoon. Käydään läpi WWW-sivujen rakenteen määrittely XHTML-kielellä ja ulkoasun muokkaaminen CSS:n avulla. Perehdytään WWW-lomakkeiden tekemiseen ja käyttämiseen tiedon keräämisessä. Lisäksi tutustutaan kuvien ja muiden medioiden hyötykäyttöön WWW:ssä.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=68661

ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet (3 op)

Kotisivu
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/
Sisältö
Kurssilla perehdytään tietojen hallintaan tietokanta- ja taulukkolaskentaohjelmien avulla. Suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtainen relaatiotietokanta. Toteutetaan käyttöliittymä tiedonsyöttölomakkeilla ja SQL-kyselyillä. Viedään tiedot taulukkolaskentaohjelmaan ja jatkokäsitellään niitä tilastollisilla laskutoimituksilla ja ristiintaulukoinneilla. Havainnollistetaan tietoja kaavioiden avulla.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=68662

TJTA111 Tietohallinto ja tietojärjestelmien kehittämisen perusteet (5 op)

Kotisivu:
http://www.cc.jyu.fi/~pmakkone/tjta111/
Sisältö:
Tavoitteena on antaa laaja-alainen näkemys tietoteknisten ratkaisujen hyödyntämisestä organisaatiossa, kyky ymmärtää tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien kehittäminen osana yrityksen kehittämistoimintaa sekä perehdyttää opiskelija tietojärjestelmien kehittämisen problematiikkaan ja ratkaisuihin. Kurssilla tarkastellaan tietohallintoa organisatorisesta, teknisestä sekä tietohallinnon johtamisen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla käydään läpi tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet esitutkimuksesta ylläpitoon ja käsitellään kehittämiseen oleellisesti liittyviä seikkoja kuten osallistumista, ryhmätyötä, kehitysprojekteja, systeemityömenetelmiä ja tietokoneavusteista systeemityötä.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=69958

ITKP104 Tietoverkot (3 op)

Kotisivu
http://users.jyu.fi/~mannikko/tietoverkot/
Sisältö
Yleiskuva tietoliikenteestä ja tietoliikennepalveluista. Siirtotiet, informaation eri muodot ja siirtotavat. Erilaiset tietoliikenneverkot ja OSI-malli. Tietoliikenteen käyttö kokonaisjärjestelmien osana.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=70015

TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä (3 op)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/Members/pajubrat/usability/johdatus-kaytettavyyteen
Sisältö
Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen (HCI) perusteet. HCI käsitteellisenä mallina. HCI:n kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset aspektit. Käytettävyystutkimuksen tavoitteet osana järjestelmäkehitystä. Käyttöliittymien metaforat. Käyttöliittymätekniikoiden mahdollisuudet ja rajoitukset korkeatasoisen käytettävyyden toteuttamisessa.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=71494

TJTA270 WWW-sovellukset (4 op)

Kotisivu
http://appro.mit.jyu.fi/sovellukset/
Sisältö
Kurssilla tutustutaan tekniikoihin ja periaatteisiin, jotka liittyvät WWW-sovelluksen rakentamiseen. Kurssilla käsitellään myös muita WWW-sovelluksen suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten tietoturvaa ja sovelluksen integroimista taustajärjestelmiin. Kurssin aikana toteutetaan PHP-kielellä pieniä WWW-palveluita, jotka mm. käyttävät tietokantaa ja hyödyntävät sessioita. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys WWW-sovelluksen rakentamisen keskeisistä periaatteista
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=44485

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (6 op)

Kotisivu
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Sisältö
Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisiin työvälineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=69993

ITKA111 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu (5 op)

Kotisivu
http://appro.mit.jyu.fi/oas/
Kuvaus
ITKA111 korvaa kurssin ITKA101 Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen. Opintojakson tavoitteena on osoittaa, miten tietojärjestelmiä kehitetään oliolähestymistavan, käyttötapausten ja erityisesti UML:n mukaan. Sillä annetaan valmiuksia suorittaa vaatimusmääritelyyn, analyysiin ja suunnitteluun kuuluvia kehittämistehtäviä staattisen ja dynaamisen mallintamisen avulla. Opintojakso auttaa myös ymmärtämään arkkitehtuurin perusteet ja liittymät muihin kehittämistehtäviin sekä uudelleenkäytön merkityksen ja keinoja.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=69930

TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)

Kotisivu
http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/ohjelmointi2009/
Sisältö
Java-kieli, ohjelmansuunnittelun ja olio-ohjelmoinnin periaatteita, ohjelman testaamista. Rekursio.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=69992

ITKA201 Algoritmit 1 (4 op)

Kotisivu
http://www.cc.jyu.fi/~hamalain/Alg1/
Kuvaus
Abstrakti tietotyyppi. Lista, pino, jono ja hakupuu. Puut ja verkot. Algoritmin tehokkuus, pahin tapaus ja keskimääräinen käyttäytyminen. Algoritmien suunnitteluperiaatteita: ahne, osittaminen, peruutus, heuristiikat.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=70013

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (4 op)

Kotisivu
http://www.cs.jyu.fi/~mauri/itka204/
Sisältö
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa ja tarjota soveltamisvalmiudet tietokannan hallintajärjestelmien peruskäsitteisiin, periaatteisiin, arkkitehtuureihin ja kieliin. Sisältöinä ovat: tietokannan hallintajärjestelmän arkkitehtuuri ja toiminta; käsitteellinen mallintaminen; relaatiomalli, -algebra ja –kalkyyli; SQL; normalisointi; oliomalli ja oliorelaatiomalli; tiedostorakenteet; turvaaminen ja eheys; tapahtumanhallinta; kyselyjen optimointi; hajautetut järjestelmät; tietovarastot;
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=69944

TJTA227 Johdatus XML-kieleen (3 op)

Kotisivu
http://users.jyu.fi/~airi/opetus/xml/TJTA227/projektitehtavakuvaus.html
Sisältö
XML (Extensible Markup Language) on Internetin tiedon hallintaan kehitetty merkkauskieli ja metakieli, jonka avulla määritellään merkkauskieliä eri sovellusalueita varten. XML:ää käyttäen tieto esitetään ja välitetään ohjelmistolta toiselle rakenteisina dokumentteina. Kurssilla opiskelijat oppivat tuntemaan XML-kielen teoriataustan, sen keskeiset ominaisuudet ja käyttötavat sekä rakenteisten dokumenttien käsittelyn periaatteet.
Ajat, paikat ja ilmoittautuminen
https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=69929

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/materiaalia/jyvaskyla/informaatioteknologia.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-12-03 11:18:26
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto