Tietokoneen liittäminen verkkoon

Lähiverkko (LAN, Local Area Network) on dataverkko, joka on yhden organisaation käytössä. Lähiverkoksi luokitellaan verkko, jonka periaatteellinen siirtonopeus on kohtuullisen nopea (10 Mb/s - 100 Mb/s) ja joka ulottuu maksimissaan muutamia satoja metrejä. Lähiverkolla tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa verkko yhdistää saman tai useamman rakennuksen sisällä tietokoneita, kirjoittimia ja muita verkkoon liitettäviä laitteita toisiinsa.

Lähiverkkoja laajempia verkkokokonaisuuksia ovat alueverkko (MAN, Metropolitan Area Network), etäverkko (WAN, Wide Area Network) ja globaaliverkko (GAN, Global Area Network). Verkkokokonaisuuksia erottaa toisistaan pääasiassa välimatka, jonka verkossa kulkeva data voi joutua kulkemaan tai verkkojen hallinta.

Alueverkko muodostuu yhteen liittyneistä lähiverkoista. Alueverkoksi voidaan käsittää esimerkiksi yliopiston sisällä oleva verkko. Etäverkko on laajempi kokonaisuus, joka muodostuu yhden tai useamman organisaation alueverkon muodostamasta kokonaisuudesta. Esimerkiksi suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen tietoliikenneverkko eli FUNET-verkko voidaan luokitella etäverkoksi. Eri organisaatioilla tai suurilla palveluntarjoajilla on myös omat verkkonsa Suomessa. Esimerkiksi Soneralla on oma verkkonsa. Nämä verkot yhdistyvät FICIXissä Espoossa, joten kokonaisuudesta muodostuu entistäkin laajempi verkko. Tätä kokonaisuutta voidaan edelleen kutsua joko etäverkoksi tai globaaliverkoksi.

Edellä esitetyt määritelmät ovat kohtuullisen häilyviä, joten on vaikea luokitella yksikäsitteisesti erilaisia verkkokokonaisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää periaate, jolla pienemmät verkot liittyvät isompien verkkojen osaksi.

Lähiverkon tai koneen liittäminen suurempaan verkkoon

Tietokoneen liittäminen osaksi lähiverkkoa tai suurempaa verkkoa on kohtuullisen yksikertainen toimenpide. Tietokoneen lisäksi tarvitaan myös seuraavia asioita:

Seuraavissa luvuissa esitellään tarkemmin edellä määriteltyjä osakokonaisuuksia.

Verkkoyhteyden hankkiminen

Verkkoyhteyden voi hankkia nykyään hyvin monella tavalla. Seuraavassa on esitelty muutamia asioista, joita kannattaa ottaa huomioon hankittaessa verkkoliittymää.

Seuraavassa esimerkit erilaisia verkkoyhteyden hankkimismahdollisuuksia.

Verkkoyhteyden hankkimisessa turhasta ei kannata maksaa!

Verkkolaite

Liittymän tyyppi määrää pitkälle millaisia lisälaitteita tarvitaan verkkoon liittymiseksi. Seuraavassa on lyhyesti laiteita, joiden avulla koneita voidaan liittää osaksi suurempaa verkkoa.

Kaapelointi

Edellä valittujen laitteiden tyyppi määrittelee tarkoin millainen kaapelointi tullaan tarvitsemaan lähiverkkoon tai koneen yhdistämiseksi suurempaan verkkoon. Eräs vaihtoehto lähiverkoksi on tietenkin langaton lähiverkko, jolloin varsinaista kaapelointia ei tule ollenkaan.

Perinteisesti erilaisia verkkokaapelointeja on olemassa monenlaisia. Nykyisin tavalliselle käyttäjälle on kaksi erilaista vaihtoehtoa, joita esitellään seuraavassa lyhyesti.

Tunnettavia käsitteitä asetusten muuttamiseksi

Seuraavassa on esitelty käsitteitä, jotka on tunnettava tietokoneen liittämiseksi lähiverkkoon.

Protokolla

Protokolla on yhteyskäytäntö, jolla määritellään miten tieto siirretään verkossa paikasta toiseen. Protokolla on eräänlainen sovittu kieli, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ymmärtävät. Kieli sisältää määrittelyt keskustelun aloitukselle, lopetukselle ja tietokoneiden väliselle vuoropuhelulle.

TCP/IP-protokolla (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on itse asiassa useammasta protokollasta muodostunut protokollaperhe. TCP/IP-protokolla mahdollistaa tietokoneessa esimerkiksi WWW:n selaamisen ja erilaisten pääteyhteysistuntojen ottamisen etäkoneeseen. Tietokoneeseen on siis asennettava TCP/IP-protokolla ja sen tarvitsemat määritykset ennen koneen liittämistä verkkoon.

TCP/IP-protokolla muodostuu kolmesta osasta ja se toimii pääpiirteissään seuraavalla tavalla. Tietokoneessa käytettävän ohjelman protokolla (esim. FTP) määrittelee varsinaisesti verkossa siirrettävän datan muodon. Kun halutaan siirtää tavaraa tietokoneelta toiselle, niin TCP-protokolla määrittelee miten siirros on tehtävä ja huolehtii tiedon luotettavasta siirrosta. Varsinainen tiedonsiirto tapahtuu kuitenkin IP-paketteina IP-protokollan mukaisesti.

TCP/IP-protokollaperhe sisältää muun muassa protokollat tiedostojen siirtoon FTP (File Transfer Protocol) ja sähköpostin lähettämiseen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

IP-osoite

IP-osoite on tietokoneella tai jollekin laitteelle annettava yksikäsitteinen osoite. Laite tunnistetaan yksikäsitteisesti sen IP-osoitteen perusteella ja IP-osoite mahdollistaa tiedon siirtämisen verkossa olevien laitteiden välityksellä. Esimerkiksi tukki.jyu.fi nimisen koneen IP-osoite on 130.234.1.1. Osoite muodostuu verkko-osasta ja isäntäosasta (verkko-osa.isäntäosa). Osoitteen verkko-osa kertoo aliverkon, jossa tietokone sijaitsee (esim. 130.234.XXX.XXX) ja isäntäosa kertoo tarkemmin koneen osoitteen (esim. XXX.XXX.1.1).

Laiteosoite

Laiteosoiteen (MAC-osoite) avulla voidaan verkkokortti tunnistaa yksikäsitteisesti. Laiteosoite voi olla esimerkiksi seuraava: 00-60-05-62-3E-A1.

Periaattellisena erona (yleistäen) laiteosoitteen ja IP-osoitteen käytössä on, että sisäverkossa kulkevat paketit ohjataan perille laiteosoitteen avulla ja ulkoverkossa olevat paketit ohjataan oikeaan paikkaan IP-osoitteen perusteella.

Muita termejä

Lähiverkon laajentaminen

Seuraavassa on lyhyesti esitelty erilaisia lähiverkon laajentamiseen käytettäviä laitteita.

Edellä esitellyt tavat lähiverkon laajentamiseksi eivät useinkaan koske tavallista käyttäjää. Verkon käyttäjän on kuitenkin hyvä olla tietoinen erilaisista laitteista, joilla verkko on toteutettu.

Kotiin parikaapelilla toteutettu lähiverkko saadaan toimimaan usein pelkällä pienellä keskittimellä. Toinen vaihtoehto lähiverkon toteuttamiseen on ohut ethernet verkko, joka nykyään on halpa. Nykyisin yritykset muuttavat ohut ethernetin kaapelointia parikaapelointiin, joten poistoista voi saada verkkokortteja ja verkon rakentamiseen tarvittavia osia ilmaiseksi.

Palvelin

Palvelin on verkossa oleva tietokone, joka tarjoaa muille jotakin palvelua. Erilaisia palvelimia ovat esimerkiksi sähköposti-, WWW-, kirjoitin- , ohjelma- ja autentikointipalvelimet. Palvelimen tehtäväksi uskotaan jonkin tietyn palvelun ylläpito. Palvelimena yleensä toimii kone, joka on varustettu kohtuullisen tehokkaalla laitteistolla ja palvelinkäyttöön soveltuvalla käyttöjärjestelmällä (UNIX, LINUX,Windows 2000/NT).

Esimerkiksi ATK-keskuksen sähköpostipalvelimeksi syksyllä 2001 asennettiin kone, jossa on seuraavanlainen laitteisto:

AMD 1.4GHz, 1G RAM 
Adaptec ASR RAID SCSI ohjain   4 kpl IBM 160MB/s 18G levyt
Adaptec 29160 SCSI ohjain   1 kpl IBM 160MB/s 9G levy

Lähiverkon hyödyt ja haitat

Seuraavassa esitellään erilaisia lähiverkoista aiheutuvia hyötyjä ja haittoja:

Suurin ongelma lähiverkoissa on toimintakatkokset. Jos työntekijöiden työskentely on riippuvainen lähiverkosta, niin levyaseman tai palvelimen toiminnan lakkaaminen tai hidastuminen voi aiheuttaa paljon harmia.

Domain-nimen hankkiminen

Domain-nimeksi kutsutaan nimeä, jonka avulla voidaan yksikäsitteisesti viitata yhteen tai useampaan IP-osoitteeseen verkossa. Esimerkiksi mit.jyu.fi on yksikäsitteinen viittaus tietotekniikan laitoksen käytössä oleviin IP-osoitteisiin.

Yritykset ja yksityiset ihmiset voivat rekisteröidä domain-nimiä miltei mielivaltaisilla nimillä ja saada palveluntarjoajasta riippumatta käyttöönsä esimerkiksi www.kukkuluuruu.com nimisen www-domainin sekä sähköpostiosoitteita kyseiseen domainiin. Ehtona tietenkin on ettei domain-nimi ole kenenkään hallussa vielä.

Helposti rekisteröitävien domain-nimien tunnukset ovat .com/.net/.org/.info. Domain-nimiä pystyvät myöntämään muutamat suomalaiset yritykset sekä monet ulkomaalaiset yritykset. Esimerkiksi isoveli.org-on julkaissut sivuillaan hintavertailun, jota kannattaa käydä katsomassa ennen domain-nimen rekisteröimistä. Hintavertailu löytyy osoitteesta <URL: http://isoveli.org/domain/hintavertailu.shtml>. Domain-nimien hallinnointia hoitaa ylimmällä tasolla hoitaa ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

fi-päätteisiä domain-nimiä hallinnoi Viestintävirasto (ent. Telehallintokeskus). fi-päätteisen domain-nimen rekisteröiminen ei onnistu "tavalliselta ihmiseltä", vaan sen voi saada rekisteröity yhdistys tai vastaavaa. Esimerkkinä poikkeuksesta on presidentin vaalien ehdokkaat, joilla on oma fi-päätteinen domain. Lisää tietoa fi-päätteisen domain-nimen rekisteröinnistä löytyy osoitteesta: http://www.ficora.fi/suomi/internet/n2387.htm.

Domainien rekisteröinti on maksullista ja maksut ja palvelun sisältö vaihtelevat jonkin verran palveluntarjoajasta riippuen. Domain nimen rekisteröintiin voi kuulua esimerkiksi seuraavia palveluja:

Lähteet

Hytönen Tommi, "Johdatus tietokoneverkkoihin -kurssin luentokalvo", luettu 15.10.2001.

Puska Matti, "Lähiverkkojen tekniikka", Suomen ATK-kustannus OY, Jyväskylä, 1999.

Kuluttajavirasto, "INTERNETLIITTYMÄT ELO- SYYSKUUSSA 2000", saatavilla HTML-muodossa osoitteessa <URL: http://www.kuluttajavirasto.fi/tietoa/internet/vertailu.html>, heinäkuu 2001

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/lahiverkko/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-05 13:46:47
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto