Ajax

Hyödynnetään Ajaxia (XMLHttpRequest) lomakkeen täytön apuna. Tutustu ensin ajax-luentoon ja ajax-esimerkkeihin. Jos jQuery ja Javascript eivät ole sinulle ennestään tuttuja niin kertaa TIEA2120 Web-käyttöliittymien ohjelmointi -kurssin ohjaustehtäviä

Katso malliratkaisusta millainen sovellus on tarkoitus luoda. Lähdekoodi (flask / python), template, Lähdekoodi (javascript)

Yksinkertaisin ajax-malli, flask-osuuden lähdekoodi

Luo tietokanta

 1. Luo ohjaus5-kansioosi SQLitellä uusi tietokanta:
  • Hae oppilaitos.sql piilo-hakemistoon, jonka on oltava jossain muualla kuin cgi-bin-kansion alaisuudessa:
   wget http://users.jyu.fi/~tjlahton/cgi-bin/tiea2080/ohjaus5/oppilaitos.sql
  • Avaa sql-komentotulkki:
   sqlite3 oppilaitos
  • Suorita SQL-tiedostossa olevat SQL-lauseet
   .read oppilaitos.sql
  • Poistu komentotulkista
   .quit
  • Lisää luku- ja kirjoitusoikeudet tietokantatiedostoon ja hakemistoon kaikille käyttäjille. Huom! Älä vain anna muille kirjoitusoikeutta cgi-bin-kansioon tai sen alikansioihin.

Flask ja JSON

Luodaan flask-ohjelma, joka palauttaa listan postitoimipaikoista JSON-muodossa.

Flask ja XML

Toteuta samaan tapaan kuin edellä kaikkien oppilaitosryhmien hakeminen mutta palauta listaus sellaisessa XML-muodossa, että sitä voidaan suoraan käyttää HTML-dokumentissa. Käytä mediatyyppinä text/xml. Muodosta tarvittava XML Jinja-templaten avulla:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<select id="{{name}}" name="{{name}}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
{% for o in ryhmat %}
{% if loop.first %}
  <option selected="selected" value="{{o["ryhmaid"]}}">{{ o["nimi"] }}</option>
{% else %}
  <option value="{{o["ryhmaid"]}}">{{ o["nimi"] }}</option>
{% endif %}
{% endfor %}
</select>

Kts. malli

Käyttäminen poikkeaa hieman aiemmista, koska myös nyt halutaan erikseen varmistaa mikä on merkistö ja mediatyyppi:

  resp = make_response( render_template("ryhmat.xml",ryhmat=ryhmat, name="oppilaitosryhma"))
  resp.charset = "UTF-8"
  resp.mimetype = "text/xml"
    
  return resp

Saman voi toteuttaa myös minidom-kirjaston avulla jolloin templatea ei tarvita. Vrt. Javascript ja DOM. Kokeile:

  from xml.dom.minidom import getDOMImplementation, parse, parseString

  impl = getDOMImplementation()
  # createDocument(nimiavaruus, juurielementti, dokumenttityyppi)
  doc = impl.createDocument("http://www.w3.org/1999/xhtml", "select", None)
  # pakko laittaa seuraava, koska jostakin syystä edellinen ei riitä
  doc.documentElement.setAttribute("xmlns", "http://www.w3.org/1999/xhtml")
  doc.documentElement.setAttribute("name", "ryhmat")
  doc.documentElement.setAttribute("id", "ryhmat")

  for ryhma in cur.fetchall():
    option = doc.createElement("option");
    txt = doc.createTextNode( ryhma['ryhmanimi'] );
    option.appendChild(txt)
    # minidom ei tue textContent-ominaisuutta
    # li.textContent = ryhma['ryhmanimi']
    option.setAttribute("value", str(ryhma["ryhmaid"]))
    doc.documentElement.appendChild(option)

  resp = make_response( doc.toxml('UTF-8') )
  resp.charset = "UTF-8"
  resp.mimetype = "text/xml"
  return resp

Voit myös tutustua pythonin xml.etree.ElementTree-kirjastoon ja muodostaa sen avulla tarvittavan xml-dokumentin:

  import xml.etree.ElementTree as ET
  xml = """<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><select id="ryhmat" name="ryhmat"></select>"""

  root = ET.fromstring( xml )
  root.attrib["xmlns"] = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
  for ryhma in cur.fetchall():
    option = ET.SubElement(root, "option")
    option.text = ryhma['ryhmanimi']
    option.attrib['value'] = str(ryhma["ryhmaid"])

  resp = make_response( ET.tostring( root, encoding="UTF-8", method="xml" ) )

Toteuta samaan tapaan oppilaitosten hakeminen (vrt. edellä tehty yhden postitoimipaikan hakeminen). Rajaa haettavia oppilaitoksia jollakin oppilaitosryhmällä. Jos ryhmää ei ole annettu niin silloin hae kaikki oppilaitokset. Palauta oppilaitoslistaus samanlaisessa XML-muodossa kuin oppilaitosryhmätkin.

Kts. malli

jQuery, $.ajax ja JSON

Ota käyttöön valmis pohja. Pura samaan kansioon flask-sovelluksesi kanssa.

Muokkaa valmista osoite.js-tiedostoa. Toteutetaan postitoimipaikan valinta postinumeron perusteella.

 1. Lisää postinumeron change-tapahtumaan tapahtumankäsittelijä ($('#postinumero').on("change", hae_postitoimipaikka);). Tämän käsittelijän tarkoitus on tarkistaa onko postinumeroa tietokannassa ja lisätä vastaava postitoimipaikka tekstikenttään.
 2. Luo hae_postitoimipaikka-funktio, jossa jqueryn avulla kutsut aiemmin flaskilla tekemääsi postitoimipaikka-sivua. Kts. jQuery.ajax() ja jQuery’s Ajax-Related Methods.
  function hae_postitoimipaikka() {
  $.ajax({
      // tämä on oltava aina true. synkronista versiota ei pidä käyttää koska se voi jumittaa koko ohjelman
      async: true,
      // osoite jota kutsutaan eli aiemmin tehdyn flask-sovelluksen osoite
      url: "/~omatunnus/cgi-bin/tiea2080/ohjaus5/flask.cgi/postitoimipaikka",
      // POST tai GET. Nyt vain pyydetään tietoja eikä tehdä muutoksia joten GET
      type: "GET",
      // tietotyyppi jossa muodossa odotetaan vastausta vrt. flask-sovelluksessa määritetty text/plain
      dataType: "json",
      // parametrina viety data objektina eli avain:arvo. Haetaan postinro-kenttään syötetty postinunero 
      data: { 
        // postinro on sama kuin get-pyynnössä oleva parametri. Arvoksi haetaan lomakkeelta
        // postinumero-kentän arvo
        "postinro": $('#postinumero').val()
      },
      success: lisaa_postitoimipaikka, // funktio jota kutsutaan jos kaikki onnistuu
      error: ajax_virhe // funktio jota kutsutaan jos tulee virhe
  });
  }
  
  // tämä suoritetaan jos ajax-kutsu onnistui
  function lisaa_postitoimipaikka(data, textStatus, request) {
  // data-muuttujassa saadaan javascript-objekti, josta löytyy tarvittava postitoimipaikka
  console.log(data);
  try {
    $('#postitoimipaikka').val( data[0]["postitoimipaikka"] );
  }
  // jos jotain menee pieleen niin asetetaan postitoimipaikaksi tuntematon
  catch (e) {
    $('#postitoimipaikka').val( "tuntematon" );
  }
  }
  
  // tänne saavutaan jos ajax-kutsussa tapahtui jokin virhe
  function ajax_virhe(xhr, status, error) {
      console.log( "Error: " + error );
      console.log( "Status: " + status );
      console.log( xhr );
  }
 3. Kokeile toimiiko sovellus ja muuttuuko postitoimipaikan sisältö. Katso Web Developer -työkalujen Network-välilehdeltä (CTRL+SHIFT+Q) mitä tapahtuu, kun vaihdat postinumerokentän sisältöä. Tarkista myös Javascript Consolen (CTRL+SHIFT+K) tulosteet.

jQuery, $.ajax ja XML

Toteutetaan vielä oppilaitoksen valinta.

 1. Tee Javascript-tiedostoon uusi funktio hae_ryhmat. Tee funktiossa Ajax-kutsu, joka pyytää hae_ryhmat-sivua.
  function hae_ryhmat() {
  $.ajax({ 
  	async: true,
    url: "/~omatunnus/cgi-bin/tiea2080/ohjaus5/flask.cgi/hae_ryhmat",
    // datatyyppi on nyt xml eikä json
  	dataType: "xml",
  	type: "GET",
    // lisaa_ryhmat-funktio on myös luotava
  	success: lisaa_ryhmat,
  	error: ajax_virhe
  });
  }
 2. Luo lisaa_ryhmat-funktio:
  function lisaa_ryhmat(data, textStatus, request) {
     // importoidaan palvelimelta saatu xml-dokumentti tähän dokumenttiin
     let select = document.importNode(request.responseXML.documentElement, 1);
     // korvataan vanha select-elementti uudella
     $('#oppilaitosryhma').replaceWith(select);
     
  }
 3. Kutsu hae_ryhmat-funktiota sivun window.onload-funktiossa niin oppilaitosryhmälistaus päivittyy heti sivun latauduttua.

Oppilaitoksen vaihtaminen valinnan perusteella

 1. Luo Javascript-ohjelmaasi uusi funktio hae_oppilaitokset. Lisää tämä tapahtumankäsittelijäksi oppilaitosryhma-valintalistan change-tapahtumaan lisaa_ryhmat-funktion lopussa.

  Huomaa, että sinun pitää myös flask-sovelluksen palauttamassa select-elementissä käyttää samaa id-attribuutin arvoa (oppilaitosryhma) kuin mitä valmiissa pohjadokumentissa käytetään.

  • Mieti miksi tapahtumankäsittelijää ei voi kytkeä suoraan window.onload-funktiossa kuten muita tarkistusfunktioita?
 2. Tee hae_oppilaitokset-tapahtumankäsittelijässä uusi Ajax-kutsu
  • Laita URL:ksi oppilaitokset.
  • Laita Type-attribuuttiin GET.
  • Laita data-attribuuttiin valittuna olevan oppilaitosryhmän arvo
  • Lisää success-attribuuttiin tapahtumankäsittelijäfunktio lisaa_oppilaitokset. error-funktiona voit käyttää aiemmin luotua ajax_virhe-funktiota.
 3. Lisää callback-funktiot tälle XMLHttpRequest-kutsulle. Virhetapauksen käsittely voi olla sama kuin edellä eli funktio ajax_virhe. Onnistuneessa tapauksessa (funktio lisaa_oppilaitokset) täytä oppilaitoslista saadulla XML-vasteella kuten edellä.
 4. Lisää vielä kertaalleen normaali hae_oppilaitokset-kutsu lisaa_ryhmat-funktion loppuun. Näin saat myös ensimmäiset oppilaitosvaihtoehdot näkyviin.

Tilaajan lisääminen

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiea2080/ohjaus/ohjaus5/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2018-03-07 13:48:23
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta