TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5-6 op

Leena Katto 23.1.2017

Oppimistehtävä 2

Kurssi

Tehtävän kohteena on valinnainen käsityön kurssi, aiheena tekstiilityö. Tuntisuunnitelma on tehty yläkoulua koskien, mutta oppilaiden taitojen mukaan suunnitelmaa voidaan soveltaa myös alakoulun käsityöryhmissä. Tehtävä voidaan toteuttaa myös ryhmätyönä ja teknisen käsityön kurssilla.

Suunnitelma on tehty kahta oppituntia (yht. 90 min) koskien sillä olettamuksella, että oppilaat osaavat toimisto-ohjelmien peruskäytön (ohjelman avaaminen, tiedoston avaaminen ja tallentaminen, tekstin kirjoittaminen ja muotoilu). Erikoisempia vaiheita varten on oppilaan tehtävänannossa linkkejä ohjesivuille. Osa tehtävästä tehdään kotiläksynä.

Tehtävän aihe ja tavoitteet

Tavoitteena on harjoitella työohjeen kirjoittamista jostakin tekstiilityön aiheesta sekä suunnittelun ja dokumentoinnin tekemistä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Tarkoitus ei ole tehdä ohjetta kokonaisen käsityötuotteen valmistuksesta, vaan kuvata ohjeessa jokin yksittäinen työvaihe tai -menetelmä. Tehtävässä huomioidaan myös työn toteuttamiseen liittyvät turvallisuusriskit sekä omien taitojen kehittymisen arviointi.

Tietoteknisenä tavoitteena on oppia lisäämään kuvia OpenOffice-dokumenttiin, muokkaamaan kuvia sisältävää dokumenttia sekä yleisesti sujuvoittamaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. Oppilas joutuu miettimään myös tekijänoikeuksia sekä kertaamaan lähdeviittausten tekemistä.

Käsityön kuvaaminen on omanlaisensa puuha sekin. Oppilaita neuvotaan muun muassa kuvausympäristön, valaistuksen ja tarkennuksen merkityksestä.

Tarkempi kuvaus tehtävän sisällöstä löytyy sivulta ohjeet oppilaalle.

Käsityön tavoitteet ja sisällöt OPS2016:ssa

Yläkoulun laaja-alaisissa oppimisen tavoitteissa kohdassa Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ei enää mainita käsityötä aineena, kuten esimerkiksi 1-2 luokan kohdalla tehdään. Sen sijaan ainekohtainen tavoitteenasettelu ja sisältöjen kuvaus on tehty perusteellisemmin kuin alakoulun puolella. Yläkoulun käsityön ainekohtainen opetussuunnitelma löytyy OPS2016:n sivulta 430.

Laaja-alaisissa oppimisen tavoitteissa sivulla 284 on esitetty tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), joka antaa hyvin perustaa integroidun TVT-opetuksen suunnitteluun ainekohtaisestikin.

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-9 on lukemisen helpottamiseksi listattu tähän alle (OPS2016, 431).

S1 Innovointi: Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

S2 Muotoilu: Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

S3 Kokeilu: Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.

S4 Dokumentointi ja arviointi: Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

S6 Työturvallisuus: Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

S7 Yrittäjämäinen oppiminen: Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Tieto- ja viestintäteknologiset tavoitteet käsityönopetuksessa on mainittu alla olevassa taulukossa kohdassa T6. Tässä tehtävässä on tarkoitus keskittyä nimenomaan tietoteknisten taitojen kehittämiseen käsityön kontekstissa sekä suunnittelu- ja dokumentointiprosessia. Sen vuoksi tässä vaiheessa ei toteuteta T2:ssa mainittua kokonaista käsityöprosessia vaan pienempi työvaihe.

Käsityön opetuksen tavoitteena onTavoitteisiin liittyvät sisältöalueet
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi S2-S5
T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan S1-S5
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita S1-S5
T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan S1-S5
T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa S6
T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa S1-S5
T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä S7
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa S8

Tässä tuntisuunnitelmassa nousevat tärkeään rooliin OPS:n tavoitekohdat, joissa korostetaan oppilaan tekemää suunittelua, dokumentointia ja itsearviointia. Aihevalinnan suosituksella ohjataan oppilasta valitsemaan aihe, joka ei ole liian hankala, mutta jonka harjoittelusta hän itsekin hyötyisi.

OPSin tavoitteet otetaan huomioon tehtävänannossa kokonaisuutena. Innokkaille käsityöharrastajille tuodaan esille, miten TVT-taidoista on hyötyä myös tämän harrastuksen parissa ja innokkaat TVT-harrastajat pääsevät toteuttamaan sitä taitoa käsityön kontekstissa.

Linkit

Yhteystiedot

Leena Katto, leena.k.katto[at]student.jyu.fi