Kurssin käytännön järjestelyt, TVT kouluissa ja oppimistehtävät - Luento 1

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Aloitetaan kurssi käymällä läpi kurssin käytännön järjestelyt. Sen jälkeen esitellään tutkimuksia mm. TVT:n vaikutuksesta opetukseen ja oppimiseen peruskoulussa. Lopuksi käydään läpi kurssin tulevien oppimistehtävien tekemistä.

Kurssin järjestelyt

Lisää käytännön asioita löytyy kurssin etusivulta.

Tietotekniikka kouluissa ja opettajan TVT-taidot

Seuraavissa luvuissa on esitelty muutamia tutkimuksia aiheeseen liittyen viimeisen reilun vuosikymmenen ajalta.

E-learning Nordic 2006

Seuraavissa alaluvuissa on poimintoja E-learning Nordic 2006 -tutkimuksesta (julkaisu PDF-muodossa).

Kyselytutkimukseen osallistui oppilaita vuosiluokilta 5, 8 ja 11, oppilaiden vanhempia, opettajia ja rehtoreita. Vastaajia oli noin 8000 Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Aineisto kerättiin suurimmaksi osaksi vuonna 2005 ja tulokset julkaistiin vuonna 2006.

Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT) on positiivinen vaikutus oppimiseen

Asenteita

Opettajien TVT-taidoissa on parantamista

Kansainvälinen SITES 2006 -tutkimus

Seuraavissa alaluvuissa on poimintoja kansainvälisestä SITES 2006 -tutkimuksesta (julkaisu PDF-muodossa).

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2006. Tutkimukseen osallistui yli 9000 koulua ja 35 000 opettajaa 19 maasta ja 22 koulutusjärjestelmästä. Suomesta tutkimukseen osallistui 311 peruskoulua (yläkoulua) sekä 1078 matematiikan ja luonnontieteiden opettajaa. He arvioivat tietotekniikan käyttöä yläkouluissa ja erityisesti peruskoulun 8. luokkalaisten opetuksessa.

Suomen koulujen tietokoneiden määrä keskitason yläpuolella - koulujen välillä suuria eroja

Yleiset toimisto-ohjelmat käytössä lähes kaikissa kouluissa

Tietotekniikan säännöllinen käyttö vähäistä

Kouluun liittyvät tekijät vaikuttavat eniten tietotekniikan opetuskäyttöön

Opettajan pätevyys, osaaminen ja täydennyskoulutus vaikuttavat myös opetuskäytön määrään

Rehtoreiden mielestä tietotekniikalla on vain vähän merkitystä oppilaiden suoriutumiselle

Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools

EU:n komission tilaama laaja tutkimus tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan kouluissa (julkaisu PDF-muodossa, vain Suomen osuus PDF-muodossa). Hankkeessa selvitettiin koulujen varustelutasoa, tieto- ja viestintätekniikan käyttökohteita ja määriä sekä käyttäjien asenteita ja osaamista. Kysely tehtiin rehtoreille, opettajille ja oppilaille. Tutkimus sisälsi kaikki kouluasteet, perusopetuksen vuosiluokat 4 ja 8 sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen. Yhteensä tutkimukseen osallistui 190 000 vastaajaa 31 maasta. Aineisto kerättiin vuosina 2011-2012 ja tulokset julkaistiin vuonna 2013.

Suomessa keskimäärin hyvä infrastruktuuri

Infrastruktuuria kuitenkin hyödynnetään heikosti

Opettajat eivät luota riittävästi TVT-taitoihinsa

Rehtorit ja opettajat uskovat TVT:n hyötyihin muita eurooppalaisia vähemmän

Mitä meidän tulevina tietotekniikan opettajina pitäisi ottaa tutkimustuloksista opiksi?

Oppimistehtävien ohjeistus

Oppimistehtävien laatu on suurin yksittäinen tekijä kurssin arvosanan muodostumisessa, joten niiden tekemiseen kannattaa paneutua huolella. Lue aina ajatuksella oppimistehtävien ohjeistus ja pyri ottamaan tekemässäsi tehtävässä huomioon kaikki tehtävän vaatimukset ja ohjeistukset.

Oppimistehtävien palauttaminen

Palautus tehdään Moodleen palautukselle varatulle keskustelupalstalle. Jokainen opiskelija aloittaa yhden uuden keskustelusäikeen ja laittaa suoraan viestiin WWW-osoitteen, josta palautus löytyy tai laittaa liitteeksi vastauksen oppimistehtävään (esim. kuva). Jos tehtävä tehdään parityönä (oppimistehtävät 4 ja 10), niin riittää, että jompikumpi palauttaa tehtävän. Viestiin tulee tällöin kirjoittaa molempien tekijöiden nimet. Tehtävien viimeinen palautusajankohta on yleensä tehtävän antoviikosta seuraavan viikon maanantai.

Moodlessa on jokaisen tehtävän kohdalla ohjeistettu, miten palautusviesti tulee nimetä (otsikoida).

Integroitavat oppiaineet ja opintokokonaisuudet

Ensimmäisessä oppimistehtävässä tietotekniikan integrointia mietitään kaikkiin oppiaineisiin. Muissa oppimistehtävissä (oppimistehtävät 2-10) käytetään seuraavia oppiaineita ja opintokokonaisuuksia:

Oppimistehtävien 2-10 aihevalinnoissa on seuraavat reunaehdot, jotka tulee toteuttaa:

Moodlesta löytyy taulukko, josta näkee mihin oppiaineeseen kukin kurssilainen on miettinyt integrointia missäkin tehtävässä. Opettaja päivittää taulukkoa jokaisen oppimistehtävän jälkeen. Jos taulukossa on virhe omalla kohdallasi, niin kerro siitä opettajalle.

Vertaisarviointi

Jokainen opiskelija toteuttaa vertaisarvioinnin jokaisessa oppimistehtävässä osallistumalla vertaisarviointiryhmään tai vastaamalla Moodlen keskusteluryhmässä vähintään 3 keskustelusäikeeseen seuraavan viikon torstaihin mennessä.

Vertaisarvioinnin avulla saadaan palautetta oppimisesta ja toisaalta muiden palautuksia katsellessa saadaan ideoita omaan opettajan työhön! Muistakaa siis myös käydä lukemassa saamianne kommentteja ja vastailla esitettyihin kysymyksiin. Aktiivinen keskustelu parantaa kurssin osallistumisaktiivisuutta.

Oppimistehtävien ja kirjoitettujen vertaisarviointien tarkistaminen

Opettaja tarkistaa oppimistehtäviä ja vertaisarviointeja sitä mukaa kun niitä kurssilla tulee ja laittaa hyväksymismerkinnät Moodleen (taulukot: oppimistehtävät, vertaisarvioinnit). Yleensä tehtävät tarkistetaan muutaman arkipäivän kuluessa viimeisestä palautusajankohdasta.

Esimerkkejä oppimistehtävistä

Oppimistehtäväesimerkkejä aikaisemmilta kursseilta

Ensimmäinen oppimistehtävä

Tulee palauttaa viimeistään 15.1.2018.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/luennot/luento1/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-01-08 12:32:02
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta