Yliopistotietotekniikkaa lukioissa - Tietotekniikan laitos

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitos tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden opiskella tietotekniikan kursseja Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelu on lukiolaisille ilmaista.

Hankkeen avulla on mahdollista vahvistaa lukion oman opetussuunnitelman painopistealueita ja monipuolistaa lukion valinnaisten kurssien tarjontaa. Yliopiston opintojen avulla lukiolaiset voivat tutustua jo lukioaikana yliopistomaiseen opiskeluun. Opinnot tukevat koulutus- ja uravalintaan liittyvää päätöksentekoa ja madaltavat kynnystä hakeutua myöhemmin yliopisto-opintoihin. Kaikki yliopiston opintosuoritukset voi liittää osaksi yliopistotutkintoa, mikäli lukiolainen hakeutuu myöhemmin opiskelemaan yliopistoon.

Kannattaa myös huomata, että tietotekniikkaa pääsee opiskelemaan suoraan, mikäli on suorittanut kurssit ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ja ITKP104 Tietoverkot (3 op) vähintään arvosanalla 3 (+ hakijan korkeakoulukelpoisuus ehto täyttyy).

Tältä sivulta löytyy tietoa opetusjärjestelyiden mallinnuksesta lukioissa. Sivuilla kerrotaan, millaisilla erilaisilla opetusjärjestelyillä lukioissa on mahdollista toteuttaa tietotekniikan perusopintokokonaisuuden yliopistokursseja.

Mahdolliset kurssit

Seuraavat kolme kurssia ovat mahdollisia itsenäisinä etäopiskelukursseina, lähiopetuksena tai lukion omana opetuksena:

ITKP101 - Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (2-4 op)

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Sisältö vastaa suurelta osin Tietokoneen ajokortti -tutkinnon sisältöä.

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisenä verkkokurssina oman aikataulun mukaan.

ITKP102 - Ohjelmointi 1 (3-6 op)

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj1

Rakenteisen ohjelmoinnin perusteet, johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun, perustietorakenteet ja niiden soveltaminen. Ohjelman suunnittelun perusteet. Valmius yksinkertaisen C#-ohjelman toteuttamiseen.

Kurssi on mahdollista suorittaa joko lähiopetuksena tai itsenäisenä verkkokurssina.

ITKP104 - Tietoverkot (1-5 op)

http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/itkp104/

Tietokoneverkot ja Internet, yleisimmät sovellusprotokollat, kuljetuskerroksen protokollat TCP ja UDP, verkkokerros ja IP-protokolla, siirtoyhteyskerroksen protokollia ja tekniikkaa.

Lukiolaisten ilmoittautuminen opintoihin

Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä avautuvalla lomakkeella.

Lukion ilmoittautuminen opintojen järjestäjäksi

Lukiossa osittain tai kokonaan kontaktiopetuksena järjestettävien yliopiston kurssien opettajana voi toimia lukion oma opettaja. Tietotekniikan perusopintokokonaisuuden jaksojen opettajalla toivotaan olevan perus- ja aineopinnot tietotekniikassa tai vastaavassa oppiaineessa. Alla olevalla lomakkeella lukio voi ilmoittautua opetuksen järjestäjäksi. HUOM! Tämän lisäksi lukion opiskelijoiden tulee ilmoittautua erikseen mukaan edellä mainitulla lukiolaisten ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli lukion opiskelijat osallistuvat Jyväskylässä järjestettävään lähiopetukseen, lukion ei tarvitse järjestää kursseille omaa opettajaa. Useita kursseja voi myös opiskella verkossa omatoimisena etäopiskeluna. Verkkokursseille lukion ei tarvitse järjestää lainkaan omaa opetusta. Vaikka lukiolla ei olisi kursseilla omaa opettajaa, toivottavaa olisi kuitenkin järjestää opiskelijoille paikallinen tukihenkilö, tuutori, jolta opiskelija voi tarvittaessa pyytää neuvoja ja opastusta.

Lukion ilmoittautuminen

Seuraavalla lomakkeella lukio voi ilmoittautua opintojen järjestäjäksi.

Oppilaitos

Opetettavat kurssit

Opetusjärjestelyt

Millaiset mahdollisuudet lukioilla on järjestää yliopistokursseja? Seuraavassa nähtävillä malleja opetuksen järjestämiseen:

 1. Suoritetaan kurssi kontaktiopetuksena lukiolla
  • Yliopistokurssi (3 op / 2 ov / 2 lukiokurssia) tehdään puoliksi lähiopetuksena ja puoliksi verkko-opetuksena.
  • Kurssi pidetään normaalien ATK-kurssien sijaan, joissa muutenkin käsiteltäisiin vastaavia asioita.
  • Kurssilainen saa ainakin lukiokurssit käymällä opetuksessa ja jos saa harjoitustyön tehtyä, niin kurssi voidaan hyväksyä yliopisto-opinnoiksi.
  • Lukio tarvitsee tietotekniikan opettajan.
  • Lukion tietotekniikan opettaja ohjaa katsomaan viikoittain aiheeseen liittyvät luentovideot ja luentorungot (WWW-sivut) verkosta.
  • Kontaktiopetuksena pidetään demonstraatiot (16 h) ja harjoitustöiden ohjaukset (noin 16 h).
  • Harjoitustyö saattaa vaatia lisäksi kurssilaiselta myös hieman itsenäistä työtä.
 2. Suoritetaan kurssi osittain kontaktiopetuksena lukiolla (puoli jaksoa kontaktiopetusta):
  • Jos kokonaista ATK-kurssia ei voida järjestää.
  • Yliopistokurssi (3 op / 2 ov / 2 lukiokurssia) tehdään osittain lähiopetuksena.
  • Tietotekniikan opettaja ohjaa katsomaan luentovideot ja luentorungot verkosta.
  • Kontaktiopetuksena pidetään vain demonstraatiot (16 h).
  • Opettajana voisi olla tietotekniikan opettaja tai erillinen tuntiopettaja.
  • Harjoitustöiden tekeminen jää opiskelijan vastuulle.
  • Mahdollisuus pitkittää yhtä kokonaista jaksoa puoleksi vuodeksi 2h/vko.
 3. Osallistuminen lähiopetukseen yliopistolla
  • Soveltuisi Jyväskylän lähialueiden lukioille.
  • Ohjeistetaan lukio-opiskelijat, mitä luentoja pitää seurata verkosta ennen demokertaa.
  • Jos lähilukioista ilmoittautuu tarpeeksi opiskelijoita, niin järjestetään yksi lukiodemoryhmä yliopistolla, jonka opetuksen hoitaa iltaisin yliopiston tuntiopettaja.
  • Pienessä määrin opiskelijat voisivat osallistua normaaleihin yliopiston iltademoryhmiin.
  • Demoryhmä kerran viikossa yliopistolla.
  • Ohjeistetaan myös miten kurssi lopuksi suoritetaan (usein harjoitustyöllä).
  • Harjoitustyön tekeminen jää opiskelijan itsenäiseksi opiskeluksi.
  • Harjoitustyötä voidaan ohjata sähköpostitse yliopisto-opettajan toimesta tai koululla voi olla tietotekniikan opettaja, joka ohjaa tunnin tai pari viikossa harjoitustöitä.
 4. Verkko-opintoina itsenäisesti
  • Etäämmällä oleville lukioille.
  • Asiasta kiinnostuneille opiskelijoille, jotka ovat valmiita itsenäiseen opiskeluun.
  • Lukiossa olisi kuitenkin kontaktihenkilö, joka ohjaa opiskelijaa, miten kurssin voi suorittaa.
  • Ei lähiopetusta.
  • Kaikki oppimateriaalit verkosta opiskeltavissa - luennot, demot ja harjoitustyö.
  • Yliopisto-opettaja voi ohjata harjoitustyön palautuksen yhteydessä.

HUOM! Nämä mallit sopivat parhaiten muutamille kursseille, jotka ovat demo/ht-painotteisia (mm. Tietokone ja tietoverkot työvälineenä). Esimerkiksi Ohjelmointi 1 -kurssille on ehkä mietittävä erilaisia malleja.

Opetusmallien runkoja

Tässä erilaisia ideoita opetusmalleiksi:

 1. Kaikki lähiopetuksena
  • Yksi yliopistoperiodin mittainen kurssi (3 op / 2 ov / 2 lukiokurssia) täysin lähiopetuksena.
  • Opetus järjestetään viikoittain lukiotuntien mukaisesti.
  • Kestää 2 jaksoa.
  • 6 oppituntia (~45 min) viikossa. Viikkoja noin 6 per jakso. Oppitunteja siis noin 36/jakso.
  • Sisällöt ja verkkomateriaalit tulevat yliopistolta.
  • Pitääkö tietotekniikan opettaja virkatyönä ATK-kursseja?
  • Vai järjestääkö lukio tuntiopetusta koululla?
  • Harjoitustyön viimeinen tarkistus yliopisto-opettajan toimesta => kelpoinen yliopistosuoritus.
 2. Kurssi / jakso
  • Yksi yliopistokurssi (3 op / 2 ov / 2 lukiokurssia) tehdään puoliksi lähiopetuksena.
  • Tietotekniikan opettaja pitää luennot ja ohjaa demonstraatiotehtävien tekemistä.
  • Harjoitustöiden tekeminen jää opiskelijan itsenäiseksi opiskeluksi.
  • Tietotekniikan opettaja voisi tarjota muutamia tunteja harjoitustyön ohjaukseen?
 3. Kerran viikossa
  • Tiivistetty opetus.
  • Pidetään lähiopetusta vain minimimäärä ja loput opiskelijat tekevät itsenäisesti verkko-opintoina.
  • Esimerkiksi yksi tapaamiskerta viikossa.
  • Muu opiskelu jää opiskelijan tehtäväksi, tapaamiskerroilla on tarkoitus ohjata itsenäiseen opiskeluun ja auttaa hankalimpien tehtävien tekemisessä.
 4. Osallistuminen lähiopetukseen yliopistolla
  • Jyväskylän seudun opiskelijat kävisivät iltapäiväopetuksena pidettävillä kursseilla paikan päällä yliopistokampuksella.
  • Ei vaadi opettajaresursseja.
  • Aikataulutus ongelmallista, samoin kulkeminen yliopistolle, jos lukio sijaitsee kauempana Jyväskylästä.
  • Iltademonstraatioihin mahtuisi lukio-opiskelijoita.
  • Luennot esim. tiistaina ja torstaina klo 16-18 ja demonstraatio tiiistaina tai torstaina klo 18-20 syyskuun alusta alkaen.
 5. Verkko-opinnot itsenäisesti
  • Opiskelijat opiskelevat verkkomateriaalien pohjalta: luennoista tallenteet ja luentorungot, demotehtävät ovat verkossa.
  • Tietotekniikan opettaja voi olla tukena harjoitustöiden ohjaamisessa.
  • Yliopisto-opettaja voi ohjata harjoitustyön palautuksen yhteydessä sähköpostitse.
  • Vai tekevätkö lukiolaiset itsenäisesti verkkomateriaalien pohjalta ja tietotekniikan opettaja tukee heitä?
  • Pysyykö opiskelijan motivaatio?

Yhteystiedot

Lisätietoja yliopisto-lukio-yhteistyöopinnoista antaa tiedekunnan palvelukeskus, erilliset-it@jyu.fi.

Sisältöön liittyvät kysymykset voit osoittaa suoraan kurssien vastuuhenkilöille:

Yliopistonopettaja Antti Ekonoja, antti.j.ekonoja@jyu.fi, 040 8053257 (yleisneuvonta)
Yliopistonopettaja Tommi Lahtonen, tommi.j.lahtonen@jyu.fi, 040 8053275 (ITKP101-kurssiin liittyvät kysymykset)
Tutkijatohtori Antti-Jussi Lakanen, antti-jussi.lakanen@jyu.fi, 040 8053276 (ITKP102-kurssiin liittyvät kysymykset)
Lehtori Ari Viinikainen, ari.viinikainen@jyu.fi, 040 7313499 (ITKP104-kurssiin liittyvät kysymykset)
Johtaja Tuomo Rossi, tuomo.j.rossi@jyu.fi, 050 4285298 (hallinnolliset kysymykset)

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/lukio/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2017-01-09 15:50:58
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta