Kappaleen ominaisuudet

Tekstikappale on yhtenäinen tekstin osa. Kappaleen sisällä ei ole yhtään pakotettua rivinvaihtoa (Enter), vaan kappaleen rivityksen hoitaa tekstinkäsittelyohjelma. Kappaleella on erilaisia ominaisuuksia, joihin voidaan vaikuttaa ja jotka vaikuttavat pelkästään valittuun kappaleeseen.

Tasaus (Align) vaikuttaa kappaleen vasemman ja oikean reunan tasaisuuteen. Mahdollisuuksia ovat vasen, oikea, keskitetty ja molemmat. Jos tasaukseksi valitaan molemmat (Justified), niin sanojen väliin jää tyhjää tilaa niin paljon kuin reunojen tasaaminen vaatii. Tällöin kannattaa harkita asiakirjan tavuttamista, koska välit saattavat tehdä asiakirjasta "reikäisen". Kaikkien tämän monisteen kappaleiden tasaus on molemmat.

Sisennyksen (Indent) avulla kappaletta voidaan sisentää sivun oikeasta ja/tai vasemmasta laidasta. Sisentäminen voidaan tehdä pelkästään ensimmäiselle riville (First Line) tai asettaa sisennys riippuvaksi (Hanging), jolloin ensimmäinen rivi on tekstin vasemman sisennyksen kohdalla ja seuraavat rivit on sisennetty jollekin toiselle tasolle. Tämän kappaleen sisennys riippuva.

Välien (Spacing) avulla saadaan määriteltyä kappaleiden välille tyhjää tilaa joko ennen ja/tai jälkeen kappaleen. Kappaleiden väliä ei saa tehdä ENTER- näppäimellä, jos tekstinkäsittelyohjelmassa on mahdollisuus vaikuttaa tähän arvoon. Jos kappaleiden välejä tehdään keinotekoisesti ENTER- näppäimen avulla, niin kappaleiden välien muuttamisesta tulee todella työlästä. Tämä kappaleen välit toisiin kappaleisiin ovat 18 pt ennen ja 18 pt jälkeen kappaletta.

Rivinvälien (Line Spacing) avulla voidaan määritellä rivinväliksi jokin normaalista poikkeava arvo. Usein eri mahdollisuuksia kiinteiden rivinväliarvojen lisäksi ovat täsmälleen (Exactly) tai vähintään (At least) jonkin lukuarvon verran. Tällöin rivinvälit muokkautuvat tilanteen mukaan, mutta noudattaen kuitenkin annettuja ohjearvoja. Tämän kappaleen rivinväli on 1,5-kertainen normaaliin verrattuna.

Microsoft Wordissa kaikki kappaleiden muotoilut voidaan lisätä tyylin sisään, mutta kappaleita voidaan muotoilla myös tyylien ulkopuolella. Kappaleelle voidaan antaa ominaisuuksia valikon Muotoile/Kappale (Format/Paragraph) kautta, jolloin niitä ei luonnollisestikaan liitetä tyyleihin.

mko004

Avautuvassa ikkunassa on kaksi erillistä välilehteä, joista Sisennykset ja välit (Indent and spacing)- välilehdellä löytyy edellisissä kappaleissa käsitellyt ominaisuudet. Välilehdeltä Tekstin käsittely (Line and Page Breaks) löytyy muutamia uusia mainitsemisen arvoisia toimintoja, joista seuraavassa lyhyesti. Sivutus (Pagination) kohdassa määritellään miten kappaleen on käyttäydyttävä sivunvaihdon läheisyydessä. Leski ja orporivien estolla (Widow/Orphan Control) estetään kappaleen yksittäisten rivien siirtyminen seuraavalle tai edelliselle sivulle. Kappaleen kaikki rivit voidaan myös pakottaa pysymään samalla sivulla (Keep lines together). Kappale voidaan myös sitoa seuraavaan kappaleeseen (Keep With Next), jolloin kappaleet pysyvät samalla sivulla. Ennen kappaletta voidaan pakottaa sivunvaihto (Pagebreak Before), jolloin kappale tulee asiakirjan uudelle sivulle. Sivulta löytyy vielä muutama ominaisuus, joilla voidaan vaikuttaa kappaleeseen. Kappaleelta voidaan kieltää tavutus (Don't hyphenate) ja rivinumeroiden näkyminen (Suppress line numbers), jos sellainen on määritelty sivunasetusten yhteydessä.