Windows Presentation Foundation (WPF)- Luento 13

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Jatketaan WPF-asioiden parissa.

Luentoesimerkki (zip)

Looginen ja visuaalinen puu

WPF-käyttöliittymä on rakennettu hierarkisesti. Elementit sijaitsevat hierarkisessa puussa sisäkkäin. Tätä puurakennetta kutsutaan loogiseksi puuksi. Visuaalinen puu on laajennettu looginen jossa kaikki elementin on palasteltu pienimpiin osiinsa.

esimerkki jossa visuaalinen puu, jonka sisällä loogisen puun elementin ovat korostettuina.

Trees in WPF

Dependency properties

DependencyPropertyjen arvot selvitetään dynaamisesti eikä suoraan luokan privaatista attribuutista.

DependencyPropertyt tallennetaan DependencyObject-luokassa olevaan dictionary-tyyppiseen tietorakenteeseen. Avaimena toimii propertyn nimi.

Vain oletusarvoista poikkeavat arvot tallennetaan --> muistia säästyy.

Arvot periytyvät: Jos propertyn arvoa ei ole asetettu niin arvo haetaan loogisessa puussa ylemmältä tasolta.

<ListBox FontSize="20">
      <TextBox>Esimerkkitekstiä. Tämä Textbox perii fonttikoon Listboxilta.</TextBox>
      <TextBox FontSize="15">Lisää esimerkkitekstiä. Tämä Textbox ei peri fonttikokoa Listboxilta.</TextBox>
    </ListBox>

Dependency propertyissa on sisäänrakennettu muutosilmoitusmekanismi, joka mahdollista datasidonnan.

public static readonly DependencyProperty MyCustomProperty = DependencyProperty.Register("MyCustom", typeof(string), typeof(Window1));

public string MyCustom
{
  get
  {
    return this.GetValue(MyCustomProperty) as string;
  }
  set
  { // tänne ei pidä kirjoittaa mitään muuta
    this.SetValue(MyCustomProperty, value);
  }
}

dependency propertyn erikoistapaus Attached DependencyProperty liittää propertyja muihin luokkiin.

Data binding

Databindingin avulla voi automaattisesti päivittää käyttöliittymää lähdetietojen muuttuessa.

Tietoja voi sitoa yksi- tai kaksisuuntaisesti.

Tietoja voi sitoa vain DependencyProperty-tyyppisiin propertyihin.

Kaikilla käyttöliittymäkomponenteilla on DataContext-propery, jonka voi sitoa toiseen elementtiin tai tietolähteeseen. DataContext on periytyvä.

Binding-luokka

    <TextBox x:Name="TextBox1" Width="50" Height="20" />
      <TextBox x:Name="TextBox2" Width="50" Height="20" Text="{Binding Text, Mode=TwoWay, ElementName=TextBox1,
           UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />

DataTemplate

    <DataTemplate x:Key="ReseptiTemplate">
      <StackPanel>
        <TextBlock Text="{Binding Path=Nimi}" />
        <TextBlock Text="{Binding Path=Kuvaus}"/>
        <TextBlock Text="{Binding Path=Henkilomaara}"/>
      </StackPanel>
    </DataTemplate>

Data Binding How-to Topics

Triggerit

Triggerien avulla voidaan tehdä tapahtumista riippuvaisia tyylejä, datatemplateja ym.

<Style.Triggers>
        <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
          <Setter Property="Foreground" Value="Yellow"/>
        </Trigger>
      </Style.Triggers>

MultiTrigger

DataTrigger

MultiDataTrigger

Routed Events

Routed event kulkee koko elementtipuun läpi.

Routing Strategy:

public static readonly RoutedEvent TapEvent = EventManager.RegisterRoutedEvent(
  "Tap", RoutingStrategy.Bubble, typeof(RoutedEventHandler), typeof(MyButtonSimple));

public event RoutedEventHandler Tap
{
    add { AddHandler(TapEvent, value); }
    remove { RemoveHandler(TapEvent, value); }
}

WPF ja animaatiot

      <Button.Triggers>
        <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
          <BeginStoryboard>
            <Storyboard>
              <DoubleAnimation
        Storyboard.TargetName="AnimButton"
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        From="50.0" To="0.0" Duration="0:0:5"
        AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever" />
            </Storyboard>
          </BeginStoryboard>
        </EventTrigger>
      </Button.Triggers>

Introduction to WPF Animations

TransformGroup

Käyttöliittymän skaalaus

HorizontalAlignment ja VerticalAlignment

Stretch-property

Viewbox

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/luennot/luento13/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-10-19 11:01:44
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta