Kaaviot integroituna maantiedon opetukseen

Suunnittelin lukion maantiedon Yhteinen maailma (GE2) -kurssin kaksoistunnille yhteistoiminnallisen oppimisen tehtävän, johon on integroitu kaavion tekemisen opettelu OpenOffice Calc-ohjelmalla. Opiskelijoilta edellytetään tekstinkäsittelyohjelman hallintaa.

Oppimistilanteen kuvaus

Opiskelijat jaetaan neljän (tarvittaessa myös muutamaan viiden) hengen kotiryhmiin. Kotiryhmissä jokainen opiskelija valitsee eri maan vaihtoehdoista: Suomi, Kenia, Kiina ja Israel (jos ryhmässä on viisi henkeä, kaksi voi valita saman maan). Maat on valittu eri väestöllisen muuntumisen vaiheista.

Opiskelijoiden on tarkoitus ensin tehdä itsenäisesti annettua materiaalia käyttäen valtionsa väestön ikärakennetta kuvaava diagrammi ja etsiä sen tulkinnan avuksi tietoa internetistä ja omasta oppikirjasta. Väestörakenne esitellään OpenOffice Writer -dokumentissa.

Kun saman valtion "edustajat" ovat saaneet tehtävänsä tehtyä, he kokoontuvat asiantuntijaryhmään. Näissä ryhmissä opiskelijat esittävät toisilleen omat perustelunsa ja täydentävät (tai korjaavat) tarvittaessa omia vastauksiaan. Kun ryhmällä on yhteinen mielipide, he jakautuvat vielä koneille viimeistelemään oman esityksensä. Työt tulostetaan ja siirretään verkko-oppimisympäristöön.

Kun kaikki ovat valmiita, kotiryhmät kokoontuvat yhteen ja esittelevät toisilleen tekemänsä diagrammit. Vuorossa oleva esittelijä ei suoraan selitä tulkintaansa, vaan kysyy ensin muilta heidän mielipiteitään ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua aiheesta. (Näin opiskelijat pystyvät konstruoimaan tietoa paremmin.) Jokaisen ryhmäläisen on varmistettava, että kaikki ryhmän jäsenet ovat ymmärtäneet asian.

Kotitehtävänä opiskelijat antavat verkko-oppimisympäristössä palautetta muiden esityksistä ja tekevät itsearvioinnin omasta ja ryhmän toiminnasta.


Tavoitteet

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan maantiedon opetuksen tavoitteisiin kuuluu, että opiskelija osaa tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoa, kuten tilastoja, sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä sekä ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin. Yhteinen maailma (GE2) -kurssin tavoitteisiin kuuluu, että opiskelija oppii analysoimaan maapallon eri alueiden väestönkehitystä. Olen huomioinut nämä seikat tehtävän suunnittelussa ja asettanut kokonaisuudelle seuraavat tavoitteet:

Tietotekniset tavoitteet

Opiskelija

Ainekohtaiset tavoitteet

Opiskelija oppii

Pedagogiset tavoitteet

Opiskelijat


Vinkkejä opettajalle