Harjoitustyöohjeet - Mikrotietokoneiden ohjelmistot

Harjoitustyöohje tulee muuttumaan hieman kurssin kuluessa! Varmista, että sinulla on aina uusimmat ohjeet ja vaatimukset käytettävissäsi!

Mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssilla on yksi harjoitustyö, joka koostuu kolmesta erillisestä osasta. Harjoitustyössä joutuu soveltamaan sekä tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan että esitysgraafikan taitoja.

Harjoitustyö voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan aihe sekä suunnitellaan huolellisesti tehtävän taulukkolaskentasovelluksen rakenne ja toiminta. Suunnitelma ja aihe on hyväksytettävä ennen varsinaista työn tekemistä! Aiheen valinnasta ja suunnitelman tekemisestä tarkemmin luvussa Aiheen valinta ja rakenteen suunnittelu.
 2. Toisessa vaiheessa toteutetaan taulukkolaskentasovellus ja siihen liittyvä dokumentaatio tekstinkäsittelyohjelmalla. Dokumentaatiolta vaadittuja ominaisuuksia kuvataan tarkemmin luvussa Dokumentaatio ja taulukkolaskentasovellukselta vaadittuja ominaisuuksia on kuvattu tarkemmin luvussa Taulukkolaskentasovellus.
 3. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan valmiista dokumentaatiosta lyhyt esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Esitykseltä vaadittuja asioita kuvataan tarkemmin luvussa Esitys.

  Toisen ja kolmannen vaiheen tuotokset palautetaan harjoitustyön tarkastajalle samaan aikaan.

Seuraavassa muutamia kaikille harjoitustyön osille yhteisiä piirteitä:

Ohjelmat

Harjoitustyön voi tehdä seuraavassa listassa olevilla ohjelmilla:

Aiheen valinta ja rakenteen suunnittelu

Taulukkolaskentasovelluksen aiheen voi jokainen valita itse. Aiheiksi eivät kuitenkaan käy kurssin malliharjoitustöiden aiheet eli opiskelijasovelluksen rakentaminen tai kurssikyselyanalysaattorin tekeminen. Samantyyppiset aiheet ovat kuitenkin käytettävissä. Tämän ohjeen lopussa on muutamia aihe-ehdotuksia, joista harjoitustyötä voi lähteä suunnittelemaan.

Aiheen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Harjoitustyön rakenne on suunniteltava huolellisesti, koska vääränlainen rakenne voi aiheuttaa ylimääräistä työtä sovelluksen toteuttamisen yhteydessä. Työmäärän helpottamiseksi rakenne pitää hyväksyttää demo-ohjaajalla ennen sovelluksen toteuttamista!

Harjoitustyön rakenteen ja toiminnan suunnittelu pitää toteuttaa seuraavassa esitettävien viiden (5) vaiheen kautta. Rakenteen suunnittelun kaikki viisi (5) vaihetta on liitettävä dokumenttiin, joten dokumentin tekeminen aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa.

 1. Ensimmäinen vaihe rakenteen suunnittelussa on sovelluksen yleiskuvauksen kirjoittaminen. Yleiskuvaus on sanallinen kuvaus sovelluksen toimintaan liittyvistä asioista ja sovelluksen käyttötilanteista. Yleiskuvauksen on tarkoitus olla kattava, joten siihen pitäisi liittää sovelluksen toiminnasta kaikki tarvittava tieto. Yleiskuvaukseen ei saa tulla mitään käyttöliittymään tai rakenteeseen liittyvää asiaa, koska tarkoituksena on kuvata ainoastaan sovelluksen toimintaa. Yleiskuvausta voi lähteä tekemään vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Mallia kuvauksen tekemiseen voi katsoa malliharjoitustyön dokumentaatiosta.
 2. Toisessa vaiheessa yleiskuvauksesta saadaan helposti listattua ominaisuuksia, joita sovellukseen on tarkoitus toteuttaa. Jos suunnitelma on ollut liian laaja, niin joitakin osia ei tarvitse toteuttaa. Osien toteuttamisesta voi keskustella tarkemmin demo-ohjaajan kanssa. Mallia ominaisuuksien etsimiseen voit katsoa malliharjoitustyön dokumentaatiosta.
 3. Kolmannessa vaiheessa jaetaan sovellus mielekkäisiin osiin. Vapaamuotoisesta kuvauksesta on löydettävissä yhtenäisiä kokonaisuuksia, joiden perusteella sovellus voidaan jakaa osiin. Mallia osien jakamisesta voit katsoa malliharjoitustyön dokumentaatiosta.
 4. Kun harjoitustyön erilliset osat on löydetty, niin voidaan miettiä millaisia ominaisuuksia kukin määritellyistä osista sisältää. Edellä toteutettu listaus ominaisuuksista pitää yhdistää tässä vaiheessa edellä määriteltyihin osiin. Mallia osien ja ominaisuuksien yhdistämisestä voit katsoa malliharjoitustyön dokumentaatiosta.
 5. Viimeisenä vaiheena on rakennekaavion toteuttaminen. Rakennekaavion avulla sovelluksen eri osat ja niiden väliset suhteet ovat nähtävissä helpommin. Sovelluksen rakennekaavion tekemisessä käytetään edellisen vaiheiden tuotoksia hyväksi. Rakennekaavio toteutetaan seuraavan listan asioiden perusteella. Mallia rakennekaavion toteuttamiseen voit katsoa malliharjoitustyön dokumentaatiosta.

  Rakennekaavio kannattaa toteuttaa Excelin tai PowerPointin kaaviopiirtotyökaluilla tai jollakin oikealla kaavioiden piirto-ohjelmalla. Sovellus toteutetaan suoraan rakennekaaviosta luvun Sovelluksen toteuttaminen ehtojen perusteella.

Aiheen ja rakenteen hyväksyttäminen

Aiheen hyväksyttäminen on tehtävä seuraavalla tavalla:

Dokumentaatio

Dokumentin täytyy olla tehty tekstinkäsittelyn perusideologian mukaisesti ja sen täytyy olla kielellisesti sujuvaa. Dokumentissa pitää kiinnittää huomiota sekä dokumentin sisältöön että rakenteeseen. Edellisinä vuosina harjoitustyö on yleensä jäänyt kiinni tekstinkäsittelyosasta, joten sen merkitystä ei kannata vähätellä!

Dokumentaation tekeminen aloitetaan jo sovelluksen suunnittelun yhteydessä. Dokumentti palautetaan harjoitustyön tarkistajalle sähköisessä muodossa, mutta kansilehti palautetaan paperille tulostettuna. Tulostettu kansilehti ja harjoitustyön aiheen ja rakenteen hyväksytty suunnitelma arkistoidaan hyväksytystä harjoitustyöstä varmuuden vuoksi.

Sisällölliset ominaisuudet

Dokumentin täytyy sisältää seuraavat asiat:

Tekniset ominaisuudet

Taulukkolaskentasovellus

Sovelluksen täytyy olla taulukkolaskennan periaatteisiin sopiva eli siinä pitää käyttää hyväksi taulukkolaskennalle tyypillisiä ominaisuuksia.

Mallisovellukset

Malliharjoitustyösovelluksen pitäisi olla harjoitustyön vaatimukset kattava. Opiskelijasovelluksen on tarkoitus toimia mallina tehtävään harjoitustyöhön. Sovelluksen ominaisuuksia on toteutettu useammalla eri tavalla, joten ominaisuuksien toteuttamisessa voi käyttää omaa harkintaa. Sovelluksen toteuttaminen on tehty mahdollisimman helpolla tavalla, joten jokainen kurssilla oleva pystyy toteuttamaan vastaavan sovelluksen. Kyseessä on eräänlainen hyväksytyn harjoitustyön "alaraja".

Seuraavan malliharjoitustyösovelluksen pitäisi olla harjoitustyön vaatimukset kattava. Datan analysointi -sovelluksen on tarkoitus toimia mallina tehtävään harjoitustyöhön. Sovelluksen ominaisuuksia on toteutettu useammalla eri tavalla, joten ominaisuuksien toteuttamisessa voi käyttää omaa harkintaa. Sovellusta ei ole toteutettu mahdollisimman helpolla tavalla, vaan sovelluksessa on käytetty hieman opiskelijasovellusta vaikeampia ratkaisuja.

Sovelluksen toteuttaminen

Sovellus toteutetaan suoraan suunnitelman yhteydessä tehdyn rakennekaavion mukaisena. Sovellus toteutetaan seuraavien sääntöjen mukaisesti.

Sisällölliset ominaisuudet

Sovelluksen täytyy sisältää seuraavat asiat.

Tekniset ominaisuudet

Esitys

Esitysgrafiikkaesitykseltä vaaditaan seuraavia asioita:

Arvostelu

Harjoitustyö on joko hyväksytty tai täydennettävä, mutta erittäin harvoin hylätty. Jos harjoitustyö on täydennettävä, niin opiskelija tekee harjoitustyöhön ohjaajan pyytämät korjaukset ja palauttaa työn uudelleen tarkastettavaksi.

Harjoitustyön ohjaus

Harjoitustyöhön voi hakea ohjausta harjoitustyön tarkastajalta, jos sitä tuntee tarvitsevansa. Jos harjoitustyön tekemisessa tulee vastaan ongelma, josta ei meinaa itse selvitä, niin kannattaa pyytää välittömästi apua.

Harjoitustyön tekemistä ei kannata jättää viime tippaan, koska viimeisenä iltana tulleet ongelmat viivästyttävät varmasti harjoitustyön palauttamista. Harjoitustyö vastaa tenttiä, joten viivästyneitä harjoitustöitä ei hyväksytä!

Harjoitustyön ohjausajoista tulee erillistä informaatioita kurssin postituslistalle ja kurssin kotisivuille. Ohjausta tai ratkaisua ongelmiin voi pyytää ohjaajalta myös sähköpostitse. Apua voi pyytää myös kurssin postituslistalta, jos ongelmakohta on riittävän suppea.

Harjoitustyön palautus

Ennen palauttamista pitää tarkistaa, että harjoitustyöstä löytyvät kaikki siltä vaaditut ominaisuudet. Tarkistamisen voit tehdä seuraavan tarkistuslistan avulla.

Dokumentti

Sovellus

Esitys

Yliopiston varsinaiset opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat palauttavat työn henkilökohtaisesti ohjaajalleen. Palautusaika varataan ohjaajan ilmoittamalla tavalla. Opiskelija saa palautetta välittömästi työn palauttamisen yhteydessä, jonka jälkeen työ on joko hyväksytty tai sitä on täydennettävä.

Kaikki harjoitustyön osat palautetaan levykkeellä sähköisessä muodossa. Dokumentin etusivu ja harjoitustyön hyväksytty rakennesuunnitelma on palautettava paperilla.

Harjoitustyön palautuspäivät ovat ma 12.3.2001 - ti 27.3.2001 välisenä aikana.

Harjoitustöiden ohjaaminen ja palauttaminen on jaettu seuraavasti: HUOM! Varsinaiset opiskelijat, jotka ovat tehneet harjoitustyönsä jollakin muulla ohjelmalla kuin Wordillä, Excelillä tai PowerPointilla palauttavat työnsä Petri Heinoselle (peheinon@mit.jyu.fi)

Varaa tarkastus- tai ohjausaika Kuukkelista!

Muutamia aiheideoita

Seuraavaan on listattu muutamia aiheideoita.

Vapaavalintainen aihe

Voit toteuttaa sovelluksen haluamastasi aiheesta. Kannattaa miettiä onko itsellä minkäänlaisia tarpeita jollekin taulukkolaskentasovellukselle. Esimerkiksi gradun tekijöille voi olla hyödyllistä toteuttaa jonkinlainen data-analysaattori. Harjoitustyön aihevalinta saa olla hyvinkin mielivaltainen. Sovelluksen tekeminen itse valitsemastaan aiheesta on usein mielekkäintä ja massasta erottuvat harjoitustyöt ovat hauskaa tarkastettavaa :) Kannattaa harkita vakavasti omaa aihetta!

Tulojen ja menojen seurantaohjelma

Ohjelman tarkoituksena on laskea ryhmittäin käyttäjän kuukausittaisia menoja ja tuloja.

Saunavuorojen ja pyykkivuorojen laskutussovellus

Taloyhtiösi tarvitsee taulukkolaskentasovellusta, jolla on helppo laskuttaa jonkin taloyhtiössä olevan asunnon kuukausittaisten saunavuorojen ja pyykkivuorojen käytöstä laskutettavat kustannukset.

Autovuokraamo

Autovuokraamo Kunnon Auto OY tarvitsee sovellusta, jolla pystytään hoitamaan autojen vuokraaminen ja niiden vuokrauksista laskuttamisen.

Hiihtokilpailujen tuloslaskenta

Urheiluseurasi järjestää hiihtokilpailut, jonne ennakko-odotuksista poiketen ilmoittautuu hyvin paljon hiihtäjiä. Tehtäväsi on suunnitella ja toteuttaa kilpailuihin soveltuva tuloslaskentasovellus.

Ampumakilpailujen tuloslaskenta

Ampumaseurasi haluaa pitää hieman suuremmat ampumakilpailut ja se on tilannut sinulta tuloslaskentaa varten sovelluksen.

Salaatintekijän sovellus

Yrittäjä, joka tekee valmissalaatteja myyntiin kaipaa sovellusta, joka helpottaisi hänen työtään. Hän saa kaupoista tilauksia, joissa kerrotaan laatikoittain kolmen erilaisen salaatin tarpeesta. Salaatteja on erilaisia ja hän tarvitsee sovellusta laskeakseen raaka-aineiden määriä yhteen. Raaka-ainemäärän perusteella hän käy suorittamassa raaka-aineostoksensa kaupoista.


http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/harkka/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
Wednesday, 30-Jan-2002 12:30:06 EET