Demo 2 - Tyylien muokkaaminen ja luominen

Näissä demotehtävissä perehdytään valmiiden tyylien käyttämiseen sekä niiden ominaisuuksien muokkaamiseen. Lisäksi perehdytään uusien tyylien tekemiseen dokumentin rakenteen vaatimalla tavalla. Tehtävissä kannattaa käyttää apuna Mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssin luentomonistetta. Demoissa käsiteltäviin asioihin kannattaa tutustua etukäteen jo ennen demoihin tulemista!

Seuraavat tekstinkäsittelytehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaa varten. Tehtävät voi tehdä myös muillakin tekstinkäsittelyohjelmilla, mutta tehtävissä käytetyt valikkokomennot eroavat hieman ohjelmittain.

Edellisissä demoissa muotoiltiin asiakirjaa yksittäisillä kappale- ja kirjasinmuotoiluilla. Seuraavissa tehtävissä muotoilut keskitetään tyyleiksi, joten tyylien ulkopuolisia muotoiluja ei enää tehdä!

 1. Avaa viime demoissa muokkaamasi asiakirja Word-tekstinkäsittelyohjelmaan. Jos et jostakin syystä ollut edellisissä demoissa, niin sinun kannattaa tehdä edellisten demojen tehtävä 9 ennen seuraavia tehtäviä. Poista dokumentista kaikki ylimääräiset muotoilut seuraavasti: Dokumentista pitäisi erottua selvästi edellisissä demoissa merkityt otsikot ja kaikkien muiden kappaleiden tyylin pitäisi olla Normal-tyylillä määriteltyjä. Tallenna dokumenttisi!

 2. Muokkaa asiakirjan Normal-tyyliä siten, että se sisältää seuraavia ominaisuuksia:

  Normal (suom. Normaali)

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  Normal (suom. Normaali)
  Font: Times New Roman, 12 pt, Finnish, Justified, Line spacing single,
  Space before 6 pt after 6 pt, Widow/orphan control
  
  (suom. Fontti: Times New Roman, 12 pt, Suomi, Molemmat reunat, 
  Rivinväli 1, Väli ennen 6 pt jälkeen 6 pt, 
  Leski- ja orporivien esto)
  
 3. Seuraavaksi joudut tekemään kokonaan uuden pohjatyylin otsikkotason tyyleille. Otsikkotason pohjatyyliin määritellään kaikki otsikoiden yhteiset ominaisuudet. Pohjatyylin käytöstä saadaan hyötyä otsikoiden muuttamisen yhteydessä. Uuden tyylin tekeminen aloitetaan valinnalla Uusi (engl. New) tyylien valintaikkunassa.

  Heading (suom. Otsikko)

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  Heading
  Font: Verdana, 18pt, Bold, Finnish, Centered,
  Line spacing single, Space before 18 pt after 6pt, 
  Widow/Orphan control, Keep with next
  
  (suom. Heading
  Fontti: Verdana, 18 pt, Lihavoitu, Suomi, Keskitetty,  
  Rivinväli 1, Väli ennen 18 pt jälkeen 6pt, 
  Leski ja orporivien esto, Sido seuraavaan)
  
 4. Muokkaa asiakirjan otsikkotyylejä siten, että ominaisuuksiksi jäävät ainoastaan seuraavasta listasta löytyvät ominaisuudet. Osan ominaisuuksista joudut määrittelemään samoiksi kuin Heading-tyylissä, koska tyylin ominaisuuksien poistaminen ei varsinaisesti onnistu. Ominaisuus näyttää kuitenkin poistuvat, koska vastaava löytyy pohjana käytettävästä tyylistä.

  Heading1 (suom. Otsikko1)

  Seuraavasta listasta voit tarkistaa, että tyylisi ominaisuudet ovat oikein.

  Heading 1 (suom. Otsikko1)
  Heading + All caps, 
  Page break before, Level 1
  
  (suom. Otsikko + Isot kirjaimet 
  Sivunvaihto ennen, Taso 1)
  

  Heading2 (suom. Otsikko2)

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  Heading 2 (suom. Otsikko2)
  Heading + Font: 16 pt, 
  Space before 12 pt, Level 2
  
  (suom. 
  Otsikko + Fontti: 16 pt, 
  Väli ennen 12 pt, Taso 2)
  

  Heading3 (suom. Otsikko3)

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  Heading 3 (suom. Otsikko3)
  Heading + Font: 14 pt, Not Bold, 
  Space before 12 pt after 3pt,Level 3
  
  (suom. 
  Otsikko + Fontti: 14 pt, Ei lihavointia 
  Väli ennen 12 pt jälkeen 3, Taso 3)
  
 5. Kokeile muuttaa esimerkiksi Heading (suom. otsikko) -tyylin kirjasimen tyyppiä (engl. style) toiseksi. Muutoksen pitäisi heijastua kerralla kaikkiin otsikkotason tyyleihin.
 6. Muokkaa asiakirjan järjestetyn listan (engl. List Number) ominaisuuksia seuraavan listan mukaisesti. Listatyyliä ei tarvitse käyttää missään dokumentissa, mutta voit kokeilla tyylin toimintaa joihinkin dokumentin tekstikappaleisiin.

  List Number (suom. Numeroitu luettelo)

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  List Number (suom. Numeroitu luettelo)
  Normal + Indent: Left 1 Hanging 1 cm, 
  Space before 3 pt after 3 pt,
  Numbered, Tabs: 2 cm
  
  (suom. Normaali + Sisennys: Vasen 1,0 cm Riippuva 1,0 cm,
  Väli ennen 3pt jälkeen 3pt, 
  Automaattinen numerointi, Sarkaimet: 2 cm)
  
 7. Tee seuraavaksi muutamia uusia tyylejä. Seuraavassa on lyhyt lista tarvittavista tyyleistä ja niiden sisältämistä ominaisuuksista. Tyylit eivät välttämättä ole ulkonäöltään samanlaisia kuin mallidokumentissa. Muista tallentaa dokumenttiasi riittävän usein!

  Koodi

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  Koodi
  Style for Next Paragraph: Koodi
  Normal + Font: Courier New, 10 pt, 
  Indent: Left 0,5cm Right 0,5cm, Space before 0 pt after 0pt, 
  Border: Top    (Single solid line, 1/2 pt Line width), 
      Bottom   (Single solid line, 1/2 pt Line width), 
      Left    (Single solid line, 1/2 pt Line width), 
      Right   (Single solid line, 1/2 pt Line width)
  
  (suom. Seuraavan kappaleen tyyli: Koodi
  Normaali + Fontti: Courier New 10 pt,
  Sisennys: Vasen 0,5m Oikea 0,5cm, Väli ennen 0pt jälkeen 0pt,
  Reuna: Ylhäällä(Yksinkertainen, 1/2 pt Viivan leveys),
      Alhaalla(Yksinkertainen, 1/2 pt Viivan leveys),
      Vasen(Yksinkertainen, 1/2 pt Viivan leveys),
      Oikea(Yksinkertainen, 1/2 pt Viivan leveys))
  
  

  tarkea_asia

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  tarkea_asia
  Style for Next Paragraph: tarkea_asia
  Normal + Font: Bold,
  Font color: Red,
  Shortcutkey: CTRL+Ö
  
  (suom. Seuraavan kappaleen tyyli: tarkea_asia
  Normal + Fontti: Lihavointi,
  Fontin väri: Punainen, 
  Pikanäppäin: CTRL+Ö)
  

  URL

  Tyylin ominaisuudet näyttävät Wordissä seuraavilta:

  URL
  Default Paragraph Font + Font: Courier New, 10pt
  
  (suom. Kappaleen oletusfontti + Fontti: Courier New, 10pt)
  
  Mallidokumentti on hieman rakenteellisesti suppea, joten uusien tyylien tekeminen voi tuntua turhauttavalle. Dokumentin koon kasvaessa rakenteellisten tyylimäärittelyjen merkitys korostuu huomattavasti enemmän.
  Mihin tyylejä voisi käyttää muokkaamassasi dokumentissa?
  Mitä eroa on edellä tekemilläsi URL- ja Koodi-tyylillä?
 8. Käytä tekemiäsi tyylejä asiakirjaan siten, että makrovirusdokumentista tulee rakenteeltaan mahdollisimman samankaltainen kuin luentomonisteessa. Opettele samalla käyttämään määrittelemiäsi pikanäppäinyhdistelmiä. Muista tallentaa dokumenttisi!

 9. Lisää asiakirjan alkuun sisällysluettelo (engl. Table of Contents). Sisällysluettelon lisääminen onnistuu valinnan Lisää | Hakemisto ja luettelot (engl. Insert | Index and Tables). Lisättävän sisällysluettelon muotoilun (engl. Formats) lähteeksi kannattaa valita Asiakirjamalli (engl. From template), koska tällöin sisällysluettelon asetukset saadaan haluttaessa tallennettua asiakirjapohjaan. Muut muotoilumahdollisuudet kannattaa myös käydä läpi.

  Kun olet lisännyt sisällysluettelon, niin muuta sisällysluettelon ulkonäköä tyylien avulla. Sisällysluettelotyylit on numeroitu sisällysluettelotasojen mukaan TOC ? (suom. Sisluet ?) nimisiksi. Tyylien muutosten pitäisi näkyä suoraan sisällysluettelossa.

 10. Muuta otsikoiden sivutusta lisäämällä sivunvaihtoja dokumenttiin. Sivunvaihtojen lisääminen onnistuu valinnalla Lisää | Vaihto | Sivun vaihto (engl. Insert | Break | Page Break) tai pikanäppäinkomennolla CTRL+ENTER.

  Päivitä sisällysluettelo uudelleen hiiren oikean painikkeen avulla. Sisällysluettelon kenttien päivittäminen onnistuu myös F9-näppäimellä sisällysluettelon ollessa aktiivisena. Muista tallentaa dokumenttisi!

 11. Lisää asiakirjan loppuun hakemisto (engl. Index). Hakemiston lisääminen yhteydessä joudut tekemään seuraavia toimia:

  Hakemiston lisäämisen jälkeen merkitse vielä muutaman uusi sana hakemistoa varten. Päivitä hakemisto sanojen merkitsemisen jälkeen! Hakemiston päivittäminen onnistuu samalla tavalla kuin sisällysluettelon päivittäminen.

  Voit halutessasi muuttaa hakemiston ulkonäköä muuttamalla Hakemisto (engl. Index) -tyylejä.

 12. Lisää asiakirjaasi muutama selventävä alaviite(engl. footnote). Keksi itse sopivat kohdat alaviitteen tekemiseksi. Kokeile samalla myös alaviitteen ja loppuviitteen (engl. endnote) välistä eroa.
 13. Lisää asiakirjaan muutama otsikkoteksteihin kohdistuva ristiviite (engl. cross-reference). Kokeile ristiviitteen toimintaa muuttamalla jotakin otsikkoa. Ristiviitteet joudut päivittämään samalla tavoin kuin sisällysluettelon ja hakemiston.

Lisätehtäviä

Seuraavissa tehtävissä muokataan edellä muokattuja ja tehtyjä tyylejä sellaisiksi, että niiden avulla saadaan tuotettua kalvoja valmiista materiaalista hyvin nopeasti.

 1. Tallenna makrovirusdokumentti nimelle Kalvo.doc.
 2. Muuta valmiita ja tekemiäsi tyylejä siten, että ne helpottavat kalvojen tekemistä valmiista materiaalista. Tyylit tallennetaan kalvo.doc-tiedostoon. Seuraavassa lyhyt ohjeistus asiasta:
 3. Tallenna dokumentti seuraavia demoja varten U:-levyasemalle. Seuraavissa demoissa tekemäsi tyylinmäärittelyt siirretään erilliseen asiakirjapohjaan, jonka jälkeen asiakirjapohjaa vaihtamalla voidaan olemassa olevasta dokumentista tehdä kalvoja nopeasti ja vaivattomasti.

http://appro.mit.jyu.fi /2001/kevat/ohjelmistot/demot/demo2/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
16.01.2002 14:20:19